Lijst met afkortingen

AP: Autoriteit Persoonsgegevens
BBL: Beroeps Begeleidende Leerweg
CI: Cochleair implantaat
CR: Cliëntenraad
CTO: Cliënttevredenheidsonderzoek
ECD: Elektronisch Cliëntendossier
GZ-psycholoog: Gezondheidszorgpsycholoog
HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
IGJ: Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
IZA: Integraal Zorgakkoord
KMS: Kwaliteitsmanagementsysteem
MS: Medische Staf
MTO: Medewerkerstevredenheidsonderzoek
NVTZ: Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn
PAGO: Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek
PIL: Personeel in loondienst
PIOG: psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
PNIL: Personeel niet in loondienst
RI&E: Risico-inventarisatie en – evaluatie
ROM: Route Outcome monitoring
RvT: Raad van Toezicht
SIAC: Samenwerkende instellingen
Team K&J: team Kind en Jeugd
Team M&O: team medewerkers- en organisatieontwikkeling
WNT: Wet normering topinkomens
ZPM: Zorgprestatiemodel

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster