Hoofdstuk 4

1
Governance

De bestuurder, Hetty van Oldeniel, heeft de dagelijkse leiding over GGMD en is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, continuïteit en een gezonde bedrijfsvoering. De bestuurder bepaalt de koers van de organisatie en wordt geadviseerd door het Managementteam (MT) en legt verantwoording af aan de RvT.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen GGMD. Zij staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. De RvT fungeert tevens als werkgever van de bestuurder.
De wijze waarop de RvT van GGMD toezicht wil houden en invulling geeft aan deze rol staat beschreven in de visie op toezicht.

GGMD heeft in 2020 de rust hervonden, de interne samenwerking verbeterd en de eerste stappen gezet in het vormgeven van een lange termijn visie. De RvT dankt de bestuurder en de organisatie voor de energie waarin zij in 2020 GGMD vorm hebben gegeven.

GGMD vindt medezeggenschap van cliënten en medewerkers belangrijk. Hiervoor beschikt GGMD over een goed functionerend medezeggenschapsorgaan voor zowel medewerkers (de ondernemingsraad) als cliënten (de cliëntenraad).  Beiden zijn een belangrijke gesprekspartner en klankbord van de bestuurder.
1

Governance

Bestuur en toezicht

GGMD hecht veel waarde aan een goed bestuur, waarin transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan. De regels voor goed bestuur en toezicht van zorgorganisaties zijn vastgelegd in de Governancecode Zorg. GGMD hanteert deze code bij haar functioneren en is daarop intern en extern aanspreekbaar.

De bestuurder, Hetty van Oldeniel, heeft de dagelijkse leiding over GGMD en is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, continuïteit en een gezonde bedrijfsvoering. De bestuurder bepaalt de koers van de organisatie en draagt zorg voor het juiste werkklimaat om met de organisatie de gewenste resultaten te behalen. De bestuurder wordt geadviseerd door het Managementteam (MT) en legt verantwoording af aan de RvT.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen GGMD. Zij staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. De RvT fungeert tevens als werkgever van de bestuurder.
De wijze waarop de RvT van GGMD toezicht wil houden en invulling geeft aan deze rol staat beschreven in de visie op toezicht.

De RvT ziet het als zijn primaire taak om erop toe te zien, dan wel te bewaken, dat GGMD tegemoet komt aan de belangen van mensen die in een kwetsbare positie verkeren en die zorg en/of ondersteuning van GGMD verkrijgen. GGMD vervult de spilfunctie voor die mensen waarvoor horen niet vanzelfsprekend is. GGMD biedt zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen.

De RvT en de bestuurder van GGMD werken in een constructieve dialoog met elkaar samen. De basis voor de samenwerking ligt in transparantie, openheid, vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. Er zijn afspraken gemaakt over de werkwijze en de taken en verantwoordelijkheden van de RvT en de bestuurder. Deze afspraken zijn vastgelegd in de statuten en verschillende reglementen die overeenstemmen met de Governancecode Zorg. Daarnaast bespreken de bestuurder en de RvT op regelmatige basis de onderlinge samenwerking en op welke wijze deze nog verder versterkt kan worden.

Samenstelling RvT

De RvT van GGMD bestaat uit vijf leden. De RvT is samengesteld op basis van onafhankelijkheid en bewaakt dat er geen sprake is van belangenverstrengeling van de individuele leden, dan wel van de RvT als geheel. In 2020 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de RvT. Tabel 1 biedt een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de RvT van GGMD in 2020.

Voorzitter RvT

Voorzitter Remuneratiecommissie 

Aandachtsgebieden:
Sociale innovatie, ondernemerschap

Hoofdfunctie:

 • Zelfstandig adviseur ketensamenwerking en stakeholders bij Stakeholderstrategie

1
Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht St Perspektief en St Arosa
 • Vice voorzitter Raad van Toezicht SWZ
 • Lid Raad van Toezicht Stichting SimplerInvoicing
 • Lid Raad van Toezicht Kraamzorg de Eilanden
  1

Vice voorzitter RvT

Lid Audit commissie 
Lid Remuneratie-commissie

Aandachtsgebieden:
Bestuurlijke ervaring, inhoudelijk achtergrond (zorg), Governance 

Hoofdfunctie:

 • Voorzitter Raad van Bestuur De Rijnhoven 

1
Van de hoofdfunctie afgeleide functies: 

 • Voorzitter CAO onderhandelingsdelegatie ActiZ 
 • Lid Commissie Arbeid ActiZ
 • Voorzitter SOVVT, overleg sociale partners in de VVT 
 • Voorzitter BOZ (Brancheorganisaties in de Zorg) CAO coördinatieoverleg
 • Voorzitter Stuurgroep Africare
 • Bestuurslid Health Hub Utrecht
 • Lid Bestuurstafel Utrecht

1
Nevenfuncties: 

 • Vice voorzitter Raad van Commissarissen Rentree (tot 01-09-2020)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Koraal 
 • Lid Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie SSW 
 • Voorzitter Raad van Toezicht Malderburch
 • Voorzitter Raad van Toezicht Merwelanden 
 • Voorzitter ZonMW programmacommissie Langdurige Zorg en Ondersteuning
  1

Voorzitter Audit commissie 

Aandachtsgebieden:
Financiën en bedrijfsvoering 

Hoofdfunctie:

 • Directeur Financiën & Control bij AxionContinu

1
Nevenfuncties: 

 • Lid Raad van Toezicht JP van den Bent Stichting
 • Lid Raad van Toezicht Pleyade
  1

Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid 

Aandachtsgebieden:
Bestuurlijke ervaring, zorg- en kwaliteit inhoudelijke kennis   

Hoofdfunctie:

 • Lid Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek 

1
Van hoofdfunctie afgeleide functies: 

 • Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor bestuurders in de Zorg (NVZD) 
 • Voorzitter commissie arbeidszaken NVZD 
 • Lid bestuursadviescommissie Arbeidsmarkt Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 
 • Bestuurslid IZZ

1
Nevenfunctie: 

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Prenatale Screening Nijmegen (SPN)
  1

Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid 

Aandachtsgebieden:
ICT, Voordracht lid CR   

Hoofdfunctie:

 • CIO Deventer Ziekenhuis 

1
Van hoofdfunctie afgeleide functies: 

 • Lid Commissie Routekaart Microsoft (NVZ) 

1
Nevenfunctie: 

 • Lid Raad van Toezicht ‘De Lichtenvoorde’ 
  1

Overzicht hoofd- en nevenfuncties toezichthouders GGMD, peildatum 31-12-2020

Gebeurtenissen 2020

De coronacrisis en de onrust die daarbij hoort, heeft van 2020 een bijzonder jaar gemaakt voor GGMD. In een snel tempo is de dienstverlening omgezet naar digitaal waar mogelijk. Online werken lijkt een goede extra mogelijkheid te zijn voor de dienstverlening van GGMD. Voor de medewerkers van GGMD was het thuiswerken een pittige ervaring, zowel wat betreft het goed vormgeven van de ondersteuning en dienstverlening aan de cliënt als in het bewaken van de eigen balans.

De RvT heeft per 1 april 2020 Hetty van Oldeniel aangesteld als bestuurder van GGMD. Haar introductie en het inwerken vond vooral via de digitale weg plaats. Doordat een gezamenlijke bijeenkomst niet mogelijk was, heeft de bestuurder individueel met alle leden van de RvT een uitgebreide kennismaking gehad. De RvT heeft veel respect voor de wijze waarop zij zich als bestuurder heeft kunnen presenteren en een relatie met de organisatie heeft opgebouwd. Daarnaast zijn er in korte tijd belangrijke stappen gezet met het herinrichten van GGMD. De interim bestuurder J. van der Starre is in maart 2020 teruggetreden.

GGMD heeft in 2020 de rust kunnen hervinden, de interne samenwerking verbeterd en de eerste stappen gezet in het vormgeven van een langetermijnvisie. De RvT dankt de bestuurder en de organisatie voor de energie waarin zij in 2020 GGMD vorm hebben weten te geven.

Informatievoorziening & besluitvorming

Voor een goede uitoefening van de taken van de RvT is het van belang dat de RvT goed geïnformeerd is over alle ontwikkelingen die van invloed zijn op het bestuur en beleid van de organisatie. De primaire bron van informatie voor de RvT is de informatie afkomstig van de bestuurder. De leden van de RvT zijn daarnaast ieder voor zich verantwoordelijk voor de eigen informatievoorziening.

In 2020 hebben de RvT en de bestuurder van GGMD vijf keer vergaderd. De voorzitter en vice-voorzitter van de RvT hebben voorafgaand aan deze vergaderingen een afstemmingsoverleg (over de agenda en eventuele bijzondere ontwikkelingen) met de bestuurder. Om de besluitvorming in de RvT zo goed mogelijk voor te bereiden zijn de afzonderlijke leden van de RvT actief in een drietal (advies)commissies. De bestuurder sluit altijd aan bij de commissie vergaderingen.

In 2020 nam de RvT van GGMD onder meer de volgende besluiten:

 • Benoeming Hetty van Oldeniel als nieuwe bestuurder per 1 april 2020
 • Goedkeuring statutenwijziging stichting GGMD
 • Goedkeuring Jaarrekening 2019
 • Goedkeuring Bestuursverslag 2019 (inclusief jaarverslag RvT 2019)
 • Er is décharge verleend aan het bestuur over 2019
 • Vaststelling WNT-classificatie
 • Vaststelling visie op toezicht en goedkeuring visie op bestuur GGMD
 • Vaststelling informatieprotocol
 • Goedkeuring begroting 2021 (formeel tijdens de RvT vergadering van 4 maart 2021).
  1

Naast deze vergadermomenten staat de RvT open voor, en gaat actief op zoek naar, de opvattingen van andere belanghebbenden, waarbij die van de medewerkers en cliënten van primair belang zijn. Zo investeert de RvT in binding met de organisatie door contact te onderhouden met de Ondernemingsraad (OR), de cliëntenraad (CR) en het MT.
Een delegatie van de RvT heeft in 2020 een vergadering bijgewoond van de OR (‘artikel 24 vergadering’) en een vergadering van de CR. Vanwege corona heeft dit helaas niet twee keer per jaar plaats kunnen vinden. Daarnaast heeft er een dialoog plaatsgevonden met het MT. Helaas is het vierradenoverleg, als gevolg van de coronacrisis, niet doorgegaan.

Commissies

De RvT van GGMD werkt met drie commissies:

 • Auditcommissie: De primaire rol van deze commissie is advies en ondersteuning bieden aan de RvT in het toezicht op het financiële beheer en beleid van de organisatie. De manager bedrijfsvoering is ook altijd aanwezig bij de vergaderingen van de auditcommissie.
  In 2020 is de kwaliteit van de bedrijfsvoering een continu aandachtspunt geweest voor GGMD. Dat betekent dat dit ook regelmatig gespreksonderwerp is geweest in de auditcommissie. Aandacht is uitgegaan naar de inhoud van de Planning & Control-cyclus en de beheersing van de bedrijfsmatige processen binnen GGMD. Het is goed om te zien dat er gedurende het jaar verbeteringen zijn doorgevoerd.
  1
 • Commissie Kwaliteit en Veiligheid: Het doel van deze commissie is de voltallige RvT te ondersteunen en te adviseren bij het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg. De eerste geneeskundige en een kwaliteitsadviseur zijn ook altijd aanwezig bij de vergaderingen van deze commissie.
  In 2020 is het Jaaroverzicht KMS vastgesteld en is gestart met de Kwaliteitreviews. Dit voor een meer gestructureerde aanpak en monitoring op het gebied van kwaliteit van zorg.
  1
 • Remuneratiecommissie: Deze commissie voert onder meer het beoordelingsgesprek met de bestuurder en geeft advies aan de RvT over het vaststellen van de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder. Tevens heeft deze commissie een adviserende rol ten aanzien van selectie, benoeming, evaluatie en beloning van de RvT.

Professionalisering

Voor een goed functioneren van de RvT is teamwork, reflectie en investeren in de gezamenlijke en persoonlijke ontwikkeling van groot belang. De RvT ambieert een voortdurende professionalisering van zichzelf en verwacht dit ook van de bestuurder en medewerkers van GGMD. Het blijven werken door de RvT aan de eigen deskundigheid komt onder meer tot uitdrukking in:

 • Scholing: Elke toezichthouder is zelf verantwoordelijk voor het volgen van voldoende bijscholing.
  1
 • Zelfevaluatie: Een keer per jaar evalueert de RvT het eigen functioneren en zorgt voor de vastlegging van de uitkomsten daarvan. In dat kader heeft er in juli 2020 een themabijeenkomst ‘doen we de goede dingen’ plaatsgevonden tussen de bestuurder en de RvT. Deze bijeenkomst is begeleid door een extern deskundige. De onderliggende vraagstelling was; Hoe brengen we GGMD terug naar een stabiele en toekomstbestendige organisatie?

Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van de RvT is vastgesteld op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en past binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De RvT van GGMD ziet toe op het naleven van de WNT. De RvT stelt jaarlijks de classificatie vast en draagt ervoor zorg dat vergoedingen en bezoldigingen vastgesteld worden binnen de toepasselijke WNT maxima. Dit geldt ook voor de bezoldiging van de bestuurder.

Medezeggenschap:

GGMD beschikt over een goed functionerend medezeggenschapsorgaan voor zowel medewerkers (de ondernemingsraad) als cliënten (de cliëntenraad). GGMD vindt medezeggenschap van cliënten en medewerkers belangrijk. Waar mogelijk worden zij betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid en de invoering van veranderingen.

Ondernemingsraad (OR)

Binnen GGMD behartigt de Ondernemingsraad (OR) de belangen van zowel de medewerkers als de organisatie als het gaat om arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. De OR heeft enkele wettelijke bevoegdheden. De belangrijkste zijn: recht op informatie, advies en instemming. De OR heeft in 2020 acht keer een overlegvergadering gehad met de bestuurder. Voorafgaand aan deze OV-vergaderingen heeft de bestuurder altijd een overleg met het Dagelijks Bestuur van de OR om de agenda en eventuele bijzonderheden te bespreken.

Adviesaanvragen en instemmingsverzoeken in 2020:

 • Adviesaanvraag benoeming bestuurder GGMD
 • Instemmingsverzoek preventiemedewerker
  1

Vanwege het kleine aantal OR-leden houdt de OR op 13 mei 2020 verkiezingen. Er wordt een nieuw lid aangetrokken waarmee de OR op zes leden komt. Één zetel blijft onbezet.
De samenstelling van OR ziet er in 2020 als volgt uit:

 • Carla Vogelaar, voorzitter van januari tot juni 2020. Daarna vice-voorzitter.
 • Barbara Gerding, voorzitter van juni tot begin december 2020.
 • Petra van Leeuwen, secretaris, daarna voorzitter vanaf half december 2020.
 • Tamara Vasilda, lid
 • Dineke Kramp, lid vanaf juni 2020.
 • Marijke Hartings, penningmeester
  1

Door langdurige ziekte en het vertrek van een aantal OR-leden zet de OR eind 2020 opnieuw een verkiezingstraject uit, met als verkiezingsdatum 11 januari 2021, zodat er begin 2021 gestart kan worden met een goede bezetting van de OR.

De OR begint in 2020 met het verbeteren van de communicatie naar de achterban door het plaatsen van OR-video’s en het houden van  twee open spreekuren per maand voor medewerkers.
De corona-uitbraak maakt dat de medewerkers van GGMD meer vanuit huis moeten gaan werken en het contact met cliënten verloopt zoveel mogelijk via beeldbellen. De OR zet zich gedurende het jaar in voor goede arbeidsomstandigheden thuis, een vergoeding voor de kosten van het thuiswerken en een goede regeling voor het veilig werken op de kantoren van GGMD.

In mei brengt de OR de bestuurder per brief op de hoogte van haar zorgen over de financial control (de kwaliteit en kwantiteit van de financiële managementinformatie) en de governance van GGMD. De OR houdt gedurende het jaar de vinger aan de pols rond de financiële situatie van GGMD en bespreekt dit iedere maand met de bestuurder. Vanuit deze communicatie is gebleken dat er hard is gewerkt om meer grip te krijgen op de financiële situatie van GGMD. De verbetering van de informatie en opzet van de maandrapportages heeft het vertrouwen van de OR doen toenemen.

Onder begeleiding van een extern deskundige hebben er in 2020 twee trainingsdagen/ bijeenkomsten plaatsgevonden van de OR met de bestuurder, waarbij de onderlinge samenwerking centraal stond. Deze dagen zijn positief verlopen en hebben geleid tot een aantal nieuwe (samenwerkings)afspraken.

Cliëntenraad (CR)

De Cliëntenraad (CR) van GGMD bestond in 2020 uit 7 leden, onder wie een voorzitter en een ondersteuner. Leden van de cliëntenraad zijn (oud-)cliënten van GGMD, familieleden of andere wettelijke vertegenwoordigers. Leden hebben drie jaar zitting. Daarna kan een lid eenmaal voor drie jaar worden herkozen.

De CR is onafhankelijk en zelfstandig. De CR is de gesprekpartner van de bestuurder. Zij behartigt de algemene belangen van de cliënten van GGMD en wil graag horen van cliënten wat zij van de begeleiding en behandeling vinden. Welke knelpunten zijn er? Wat willen cliënten veranderen? En, wat gaat er allemaal goed?

In 2020 heeft de cliëntenraad vijf keer vergaderd met de bestuurder. Door de coronacrisis was de vergaderfrequentie lager dan 2019. De volgende zaken zijn tijdens deze vergaderingen behandeld en uitvoerig besproken:

 • Jaarrekening 2019 (adviesrecht)
 • Begroting 2020 (adviesrecht)
 • Uitbraak coronacrisis
 • Aanstelling nieuwe bestuurder (adviesrecht)
 • Aandachtspunten interne audits
 • Beleidsplan Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) (adviesrecht)
 • VIM jaarverslag
 • CTO corona
  1

De CR heeft ook gesproken met de eerste geneeskundige en een vertegenwoordiging van de RvT.

In 2020 heeft de CR aandacht besteed aan het vormgeven van het contact met de achterban. Het uitgeven van een digitale nieuwsbrief is daarbij één van de initiatieven. Het is van belang om zichtbaar te zijn als cliëntenraad, om duidelijk te maken wie de CR is en wat de CR doet en om input op te halen bij de achterban.
Onder begeleiding van een externe trainer is de CR aan de slag gegaan met de eigen interne processen, taken en verantwoordelijkheden en de onderlinge samenwerking. Dit om te zorgen voor een goede medezeggenschap binnen GGMD.

De ambitie voor 2021 is om de CR op sterkte te brengen door het aantrekken van nieuwe leden. Ook wil de cliëntenraad zich meer laten zien en nog meer het contact met de achterban opzoeken. Een medezeggenschapsregeling conform de nieuwe Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) wordt begin 2021 ontwikkeld in gezamenlijk overleg tussen GGMD en de CR.

Oprichting medische staf

In de cao GGZ 2019 – 2021 is vastgelegd dat elke GGZ-instelling die gespecialiseerde GGZ-zorg levert een georganiseerde vorm van inspraak organiseert voor medisch specialisten. Dit wordt ook wel een medische staf genoemd. Het voornemen bestaat om dit in 2021 ook te organiseren binnen GGMD.

Lees ook:

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster