Hoofdstuk 3

1
GGMD in beeld en getal

Feiten & cijfers

In het overzicht op deze pagina wordt GGMD in beeld en getal toegelicht. Kijk naar het aantal medewerkers en zie welke leeftijdsgroepen zij vertegenwoordigen. De in- en uitstroom is te zien en we geven inzicht in de scholingen en opleidingen die zijn georganiseerd. Tot slot zie je het overzicht van de vakgroepen en de uitkomsten uit het cliënttevredenheidsonderzoek.
1

GGMD in beeld en getal

Feiten & cijfers

In het overzicht op deze pagina wordt GGMD in beeld en getal toegelicht. Kijk naar het aantal medewerkers en zie welke leeftijdsgroepen zij vertegenwoordigen. De in- en uitstroom is te zien en we geven inzicht in de scholingen en opleidingen die zijn georganiseerd.

Tot slot zie je de uitkomsten uit het cliënttevredenheidsonderzoek.

Personeel

Personeel

Aantal medewerkers in- en uit dienst 2020

In de jaren voor 2019 lag het uitstroompercentage bij GGMD op 25%. Doel was dit in 2020 terug te dringen, waarbij het uiteindelijke streefdoel gesteld is op een uitstroom van 8%.

Dit alles heeft ertoe geleid dat de uitstroom geleidelijk terugliep in 2020. Het uitstroompercentage lag voor 2020 op 15%, waarbij twee derde van de uitgestroomde medewerkers GGMD in het eerste halfjaar heeft verlaten.

Uitstroom per kwartaal in absolute getallen

In de tweede helft van 2020 vond een derde van de uitstroom plaats.
Als deze positieve trend zich doorzet, verwachten we ook in 2021 minder
uitstroom.

Verzuim naar beneden in coronatijd

Het verzuimpercentage is in 2020 gedaald van 7,11% in januari 2020
naar 5,29 % in december 2020.

Voor alle medewerkers is het soms zoeken om binnen de beschikbare scholingsuren een balans te vinden tussen alle vormen van kennis en kunde die je kan opdoen. Taal en cultuur van de dovengemeenschap, nieuwe vakinhoudelijke en technologische trends, persoonlijke vaardigheden verder ontwikkelen: alles is belangrijk.

Opleidingen

Medewerkers van GGMD hebben de beschikking over 80 scholingsuren (naar rato van het dienstverband) per jaar.

Eind 2020 is GGMD lid geworden van de VGN Academy, waardoor alle medewerkers toegang hebben gekregen tot de E-learnings en E-modules van de VGN Academie. Deze zijn met name geschikt voor medewerkers van de maatschappelijke dienstverlening.
In 2020 is er veel energie gestoken in het toegankelijk maken van online bijeenkomsten en scholingen voor de medewerkers met een auditieve beperking. Met name de inzet van tolken en het continu in beeld kunnen houden van tolken en tolkgebruikers bleek een uitdaging te zijn. Ook het feit dat het volgen van een bijeenkomst via MS teams meer energie kost, had invloed op de mogelijke duur van een scholing. Daarom is er bijvoorbeeld voor gekozen om de digitale scholingen op te knippen in kortere bijeenkomsten.

Kwaliteit

Kwaliteit

Financieel jaaroverzicht

In het verslagjaar is een resultaat behaald van 840k.  Dit bestaat uit 400k genormaliseerd resultaat en 440k incidentele baten en lasten.  

•             De bedrijfsopbrengsten zijn uitgekomen op 15.547k (14.416k in 2019)

•             De bedrijfskosten bedroegen 14.704k (14.439k in 2019)

•             Het eigen vermogen is toegenomen van 3.338k (2019) tot 4.179k

Lees ook:

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster