Hoofdstuk 2

H
Terugblik op 2020

Een nieuw bestuur
Hetty van Oldeniel is per 1 april 2020 benoemd tot bestuurder van GGMD. Er is hard gewerkt aan een gezonde bedrijfsvoering en er is meer aandacht gekomen voor de interne communicatie. Zo wordt de weekvideo van de bestuurder en Kort Nieuws nu altijd vertaald in NGT. Het jaar 2020 heeft GGMD financieel goed afgesloten.

De beproeving van corona
De coronacrisis heeft ons allen zwaar op de proef gesteld in 2020 en legde een grote druk op de zorg. Het bracht onzekerheid en onduidelijkheid met zich mee. Het thuiswerken is in een versnelling gekomen. We hebben de zorg aan de cliënten grotendeels op peil weten te houden.

Erkenning voor NGT 
De erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) in oktober 2020 is een belangrijke stap in de participatie van dove en slechthorende mensen aan de samenleving.

HKZ certificering
Uit het cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat cliënten GGMD waarderen met een 7,7. We hebben ons HKZ-certificaat behouden.

Noodzakelijk aanbod in Noord-Nederland
In 2020 is de keuze gemaakt om een groeistrategie te realiseren in Noord-Nederland, omdat er in deze regio nu te weinig professioneel aanbod is om aan de klantvraag te voldoen.
1

Terugblik op 2020

Hetty van Oldeniel

Start nieuwe bestuurder

Hetty van Oldeniel is per 1 april 2020 benoemd tot bestuurder van GGMD. Met haar aanstelling is er meer rust en stabiliteit ontstaan. Er is hard gewerkt aan een gezonde bedrijfsvoering en er is meer aandacht gekomen voor de interne communicatie. Zo wordt de weekvideo van de bestuurder en Kort Nieuws nu altijd vertaald in NGT. Het jaar 2020 heeft GGMD financieel goed afgesloten en ook de begroting 2021 schept vertrouwen. Verder verloopt de samenwerking van de bestuurder met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en de RvT goed.

Dit alles biedt perspectief voor de toekomst. Daarom is eind 2020 de aftrap gegeven voor het strategietraject en is er onder de noemer de ‘Basis op orde’ gestart met het versterken en stroomlijnen van processen. Hierover leest u meer in hoofdstuk 5: Vooruitkijken naar 2021.

Zorg tijdens corona

1e coronagolf: 93% cliëntcontact gewoon doorgegaan.

2e coronagolf: Geen onderbreking zorgverlening.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft ons allen zwaar op de proef gesteld in 2020 en legde een grote druk op de zorg. Het bracht onzekerheid en onduidelijkheid met zich mee en het thuiswerken is in een versnelling gekomen. Kort na de uitbraak van het virus is er binnen GGMD een crisisberaad georganiseerd. Hierdoor is er snel en adequaat gehandeld. Het crisisberaad was ook verantwoordelijk voor de communicatie richting medewerkers en cliënten. Om iedereen te bereiken is voor elke communicatieuiting een gebarentolk ingezet. Het aantal besmettingen onder de medewerkers en cliënten van GGMD is beperkt gebleven. We hebben de zorg aan de cliënten grotendeels op peil weten te houden.
1

Combinatie beeldbellen & face-to-face-cliëntcontact

De coronacrisis heeft de mogelijkheden van GGMD om begeleiding en behandeling anders vorm te geven een flinke impuls gegeven. Het afgelopen jaar is gebleken dat een deel van de begeleiding en behandeling zich prima leent voor het online werken/ beeldbellen. Van alle cliënten kreeg in 2020 70% hulpverlening via beeldbellen. (CTO 2020).

GGMD wil in de toekomst hulpverlening via beeldbellen blijven bieden, naast de hulpverlening op kantoor of bij de client thuis (fysiek contact). In het cliënttevredenheids-onderzoek (CTO) dat eind 2020 is uitgevoerd, is gevraagd welke vorm van hulpverlening de voorkeur heeft. 55% van de respondenten geeft de voorkeur aan een combinatie van hulpverlening via beeldbellen en hulpverlening thuis of op kantoor. 39% van de cliënten geeft de voorkeur aan alleen hulpverlening thuis of op kantoor.

Erkenning Nederlands Gebarentaal (NGT)

De erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) in oktober 2020 is een belangrijke stap in de participatie van dove en slechthorende mensen aan de samenleving. Nederland telt op dit moment ca. 1,3 miljoen doven en slechthorenden (matig tot ernstig gehoorverlies). Dit aantal gaat de komende jaren naar verwachting stijgen door de vergrijzing. GGMD is daarom blij met deze erkenning. 

Continuering HKZ certificaat

De externe audit voor het HKZ-certificaat is eind oktober 2020 goed doorlopen en heeft een mooi resultaat opgeleverd. Er zijn geen kritische afwijkingen opgemerkt. De externe auditor constateerde dat er meer rust en stabiliteit is in de organisatie. Dit is een compliment richting de medewerkers. Een externe audit helpt om even stil te staan bij de kwaliteit die we willen leveren. Het houdt ons scherp!

Naast het behouden van het HKZ-keurmerk wil GGMD in 2021 ook het keurmerk Basis GGZ behalen. De voorbereidingen hiervoor zijn eind 2020 gestart.
Om zelf te toetsen of de kwaliteit op orde is, voert GGMD ieder jaar ook verschillende interne audits uit.

“Ik weet nu pas wat ik allemaal mis. En dat slechthorend zijn veel energie kost. Terwijl ik vond dat ik alles moet kunnen. De gesprekken met mijn maatschappelijk werker van GGMD helpen om beter voor mijzelf te zorgen. Voor het eerst van mijn leven ga ik naar bed met het idee: ha, ik heb zin in de dag van morgen.”

Cliëntenwaardering

Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO)

In het vierde kwartaal van 2020 heeft GGMD het CTO onder alle cliënten uitgevoerd. Cliënten waarderen GGMD met een 7,7. Meerdere onderwerpen zijn uitgevraagd: de ervaring van de behandeling, de beschikbaarheid van de hulpverlener, contact via beeldbellen en informatievoorziening over het coronabeleid van GGMD. Cliënten zijn overwegend positief over de hulp- en dienstverlening van GGMD in coronatijd. De uitkomsten van het CTO worden besproken met de teams zodat er gericht verbeteracties in gang gezet kunnen worden.  
1

Meerjarig Deelsectorplan: Deelkracht

Vanaf 1 januari 2020 is er een MJDSP (meerjarendeelsectorplan). Een plan voor expertise-ontwikkeling en expertisedeling van de gezamenlijke instellingen en belangenorganisaties voor de deelsector auditief/communicatief gehandicapten. GGMD is ook deelnemer in een aantal Deelkrachtprojecten voor Doof/Slechthorend en Doofblind. Door kennis te delen op alle niveaus, intern tussen de betrokken organisaties en medewerkers, maar vooral ook extern naar de buitenwereld, dragen wij samen bij aan een voor onze doelgroepen toegankelijke en inclusieve samenleving.

Groeistrategie Noord-Nederland

Productontwikkeling Noord Nederland

In 2020 is besloten te investeren in GGZ-producten en -diensten in Noord-Nederland. In deze regio is te weinig professioneel aanbod om aan de klantvraag te voldoen. Dit geldt zowel voor de volwassenzorg als voor zorg voor Kind & Jeugd. Nu moeten kinderen en ouders reizen naar andere delen in Nederland en ontstaan er wachtlijsten bij ketenpartners en KNO-artsen van de ziekenhuizen.

GGMD bood in 2020 nog geen GGZ-producten en -diensten in deze regio, maar kan hier wel een betekenisvolle rol in spelen. Met de keuze voor een groeistrategie in Noord-Nederland, wordt geïnvesteerd in het domein van SGGZ/BGGZ en Kind & Jeugd. Hierdoor kan beter worden voldaan aan de klantvragen.

Voor Kind & Jeugd (landelijk aanbod) vindt binnen heel GGMD een professionaliseringsslag plaats. Hierdoor wordt deze groep cliënten beter bediend.   

Lees ook:

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster