Hoofdstuk 7

Vooruitkijken naar 2024

Vooruitkijken naar 2023

In 2023 gaat naast het voortzetten van de bestaande beleidslijn veel aandacht uit naar de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan onze manier van werken en het realiseren van een financieel stabiele en gezonde organisatie.

In de afgelopen jaren is er naar gestreefd om het arbeidsproces in de organisatie vanuit een inclusieve visie vorm en inhoud te geven. Dat maakt dat GGMD vooroploopt in Nederland  als het om inclusiviteit gaat. Dat emancipatieproces is nog niet voltooid en veroorzaakt dat verschillen in visie overbrugd moeten worden.  In combinatie met  wisselingen in de leiding  heeft dit de organisatie belast. Daarnaast is door de medewerkers van GGMD eind 2022 een stevig signaal afgegeven tijdens het MTO (medewerkertevredenheidsonderzoek). Het resultaat van het MTO is daarom ook een sleuteldocument in de beweging die we gaan maken als organisatie.

Stapsgewijs wordt samen met de organisatie aan de hand van de bestaande missie, visie en besturingsfilosofie de weg ingeslagen om te gaan groeien naar een taakvolwassen organisatie met taakvolwassen teams. De besturingsfilosofie gaat richting geven aan ons handelen en de wijze waarop we onze cliënten ondersteunen en behandelen. Centraal staan de professionals in het primaire proces.

Om het negatieve resultaat om te buigen, en daarmee het financiële verlies in 2022 te beperken, is in september een aantal veranderingen doorgevoerd in de vorm van een interventieplan.

In 2022 en 2023 is een analyse gemaakt op en zijn verbetermaatregelen doorgevoerd die moeten ;eiden tot een structurele verbetering van de interne beheersing in 2023.

In 2023 worden de bedrijfsondersteuning en de financiën nog verder op orde gebracht zodat de organisatie duurzaam in control is en blijft.

De focus van de interim bestuurder en de managers heeft in 2023 vooral gelegen op de maatregelen uit het interventieplan en het in control komen op financieel gebied. Omdat de financiële situatie zich de goede kant op lijkt te bewegen, is er weer ruimte om naar de toekomst van GGMD te kijken.

GGMD als inspirerende en professionele werkomgeving

Naast het realiseren en behouden van een stabiele en financieel gezonde organisatie wordt er de komende twee tot drie jaar gewerkt aan de (inhoudelijke) doorontwikkeling van GGMD. De tijd is aangebroken om samen stappen vooruit te zetten en te gaan bouwen aan een organisatie die klaar is voor de toekomst. Een organisatie die in staat is om kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare begeleiding en behandeling te (kunnen blijven) bieden aan mensen die leven met doofheid of een gehoorbeperking.

Het eerste halfjaar van 2024 zijn we nog drukdoende met de inrichting en implementatie van het nieuwe ECD en daarmee samenhangend de hervorming van het primair proces. Daarna gaan we aan de slag met de strategische prioriteiten voor de komende jaren. In 2023 is er tijdens het vijfradenoverleg van september al met elkaar gesproken over deze prioriteiten. En op 6 december is er een verder vervolg gegeven aan dit gesprek met een brede vertegenwoordiging vanuit de organisatie. In 2024 zullen we hier handen en voeten aan gaan geven door ons te richten op onderstaande drie pijlers.

1. Werken vanuit gedachtegoed Positieve gezondheid

Binnen GGMD willen we werken vanuit de visie van ‘Positieve Gezondheid’. Dat is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies.

Gezondheid wordt gezien als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven (Machteld Huber).

Dit gedachtegoed sluit aan op de missie en visie van GGMD waarbij er wordt uitgegaan van veerkracht, eigen regie en een betekenisvol leven. Met deze bredere benadering dragen we bij aan het vermogen van onze cliënten om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven te leren omgaan. We kijken naar de hele mens, niet alleen naar zijn ziekte of beperking. Professionals vervullen zoveel mogelijk een ondersteunde rol en stellen zich terughoudend op in het overnemen van taken van de cliënt. Cliënten worden niet benaderd vanuit aannames en oordelen, maar met oprechte nieuwsgierigheid.

Interview met medewerker over Positieve Gezondheid

Korte introtekst over de video

Het handen en voeten geven aan het gedachtegoed van Positieve Gezondheid vraagt nog veel aandacht en inzet binnen GGMD. De medewerkers zullen goed toegerust en begeleid moeten worden om daadwerkelijk volgens dit gedachtegoed te werken. Dat vraagt om bewustwording van het eigen handelen en denken, maar ook om vaardigheden en praktische handvatten.

In 2024 wordt dit gedachtegoed verder verkend en wordt er scholing aangeboden aan een deel van de medewerkers om dit toe te kunnen passen in de praktijk. Daarnaast worden de zes dimensies van Positieve Gezondheid ingebed in het nieuwe ECD, zodat dit onderdeel uitmaakt van het primair proces en het zorg/behandelplan.

Positieve Gezondheid is eveneens van toepassing op de benadering van onze medewerkers. Vanuit goed werkgeverschap stimuleren we de eigen regie en vitaliteit van onze medewerkers. Een Rijnlandse werkcultuur sluit hierbij aan.

2. Verbinding, vertrouwen en vakmanschap (Rijnlands werken)

In het Rijnlands gedachtengoed ligt het eigenaarschap van de zorg waar het thuis hoort: bij de professionals. Centraal staan vakmanschap en de professionals in het primaire proces. Vanuit hun professionaliteit bepalen zij samen met de cliënt wat er gedaan moet worden, en hoe. Het clientperspectief, vakmanschap, vertrouwen en verbinding zullen meer centraal komen te staan.

Een Rijnlandse werkcultuur betekent vertrouwen krijgen en nemen. Medewerkers zijn over het algemeen meer betrokken, weerbaar en nemen verantwoordelijkheid en initiatief. Er is sprake van weinig hiërarchie maar wel van duidelijke en niet vrijblijvende kaders en resultaat-afspraken.

In het Rijnlandse model zit de organisatie in de gereedschapskist van de vakman. Zorgmedewerkers krijgen de steun en ruimte die nodig is om hun deskundigheid in praktijk te brengen. Het uitgangspunt is ‘menselijk maatwerk’ leveren door de vakmensen die dagelijks in verbinding staan met de leefwereld (de realiteit van alle dag).

Het organiseren en werken volgens het Rijnlandse model met taakvolwassen teams is een grote verandering en neemt meerdere jaren in beslag. Dit geeft samen met de missie en visie richting geven aan ons handelen en de wijze waarop we onze cliënten ondersteunen en behandelen. Het komt tevens de mentale staat van de organisatie ten goede (herstel van vertrouwen en het creëren van een inspirerende werkomgeving).

Omdat de regie veel meer bij de professionals komt te liggen moet het top down denken en werken steeds meer losgelaten worden. Dat heeft consequenties voor het besluitvormingsproces, de stijl van leidinggeven, de ontwikkeling van de teams en de ondersteuning door de staf. Het is belangrijk om samen met de medewerkers de gevolgen van dit nieuwe paradigma te verkennen en gezamenlijk een leer- en ontwikkelproces te doorlopen. Met de ondersteunende diensten wordt een traject doorlopen waarbij zij worden uitgedaagd ondersteunend te zijn aan de teams.

3. Toewerken naar een (kern)assortiment van producten en diensten

Het aanbod van GGMD moet niet alleen nu maar ook in de toekomst betaalbaar zijn en goed aansluiten op de zorgvraag van de cliënten. Hiervoor is allereerst inzicht nodig in de zorgvraag en de wijze waarop deze zich de komende jaren ontwikkeld. Voor het onderzoeken van de zorgvraag-ontwikkeling is er eind 2023 een Werkgroep Zorgvraagontwikkeling gestart.  

Tegen de zomer van 2024 start een werkgroep die het huidige assortiment van producten en diensten tegen het licht gaat houden. Er wordt een voorstel ontwikkeld hoe ons kernassortiment eruit komt te zien. Dit kernassortiment moet, rekening houdend met verschillende financiële en arbeidsmarktomstandigheden, aansluiten bij de zorgvraagontwikkeling (voor de komende 5 jaar) en is gebaseerd op een duidelijke en gedragen visie op zorg (gebaseerd op de visie van Positieve Gezondheid).

Nadat er duidelijkheid bestaat over het aanbod van producten en diensten, kan er bepaald worden waar de strategische toekomst (horizon) ligt van GGMD en in welke samenwerkingsrelaties en (innovatieve) ontwikkelingen geïnvesteerd moet worden.

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster