Hoofdstuk 6

Risico’s en onzekerheden

Risico’s en onzekerheden

GGMD streeft naar een goed inzicht in de risico´s zodat tijdig de juiste vervolgstappen bepaald en ingezet kunnen worden. Risicomanagement binnen GGMD is gericht op beheersing en uitbanning van risico´s op hoofdlijnen. Het is een middel om op een gestructureerde manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en beter te beheersen.

De strategische en tactische risico’s van de organisatie en in mindere mate op de operationele risico’s omvat de volgende vier risicogebieden:

 1. Kwaliteit en veiligheid van de begeleiding en behandeling
 2. Veilige werkomgeving
 3. Gezonde bedrijfsvoering
 4. Bestuur en strategie

 

GGMD beweegt zich in een veranderende omgeving. Risicomanagement is daarom een continu proces. Het is van belang om minimaal één keer per jaar opnieuw naar de risico’s te kijken zodat de voortgang van de beheersmaatregelen goed gevolgd wordt en nieuwe risico’s tijdig worden gesignaleerd.

GGMD beweegt zich in een veranderende omgeving. Risicomanagement is daarom een continu proces. Het is een middel om op een gestructureerde manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en beter te beheersen. We vinden het belangrijk om minimaal één keer per jaar opnieuw naar de risico’s te kijken zodat de voortgang van de beheersmaatregelen goed gevolgd wordt en nieuwe risico’s tijdig worden gesignaleerd.

In 2023 is er door de interim bestuurder in juli een sessie risicomanagement belegd samen met de leden van het strategisch managementteam en de geneesheer-directeur. Het doel van deze sessies is het verkrijgen van inzicht in de risico´s op de volgende vier risicogebieden:

 1. Kwaliteit en veiligheid van de begeleiding en behandeling
 2. Veilige werkomgeving
 3. Gezonde bedrijfsvoering
 4. Bestuur en strategie

Aan de hand van een risicomatrix zijn de belangrijkste strategische en tactische risico’s voor GGMD in beeld gebracht, gescoord en zijn de benodigde beheersmaatregelen benoemd. Daarvan wordt hieronder een aantal risico’s benoemd die in ieder geval op dat moment een grote prioriteit hadden voor GGMD:

 • Het niet kunnen realiseren van een kostendekkende exploitatie op alle locaties. De declarabiliteit is stijgende maar nog niet in alle regio’s op het benodigde niveau. Interventies en bijsturing laten op een aantal locaties nog onvoldoende effect zien met als risico dat er de komende jaren wellicht niet voldoende financiële ruimte is voor innovatie en de doorontwikkeling van de organisatie.
 • In 2022 en 2023 is er gewerkt aan de verbetering van een aantal basisprocessen binnen GGMD met als doel het aanbrengen van een steviger fundament. Dit geldt zowel voor het primaire proces als een aantal secundaire processen. Zodoende komen de basisprocessen steeds beter op orde. De daadwerkelijke en blijvende borging, ook bij veranderingen in de organisatie zoals het primair proces en de invoering van een nieuw ECD, blijft een punt van aandacht.
 • Blijvende krapte op de arbeidsmarkt voor kritieke functies, met name psychiaters en GZ-psychologen (regiebehandelaren). Dit kan ertoe leiden dat er minder cliënten behandeld kunnen worden en in het ergste geval moet er een cliëntenstop ingesteld worden als gevolg van personeelsgebrek.
 • De mentale staat van de organisatie is positief aan het kantelen maar nog steeds kwetsbaar door onder meer bestuurswissels en financiële onzekerheid. Continuïteit in bestuur en management is nog niet gerealiseerd, maar er wordt gewerkt aan het leggen van een stevige basis.
 • Het aanbod van GGMD varieert per team, locatie of regio. Dit leidt onder meer tot een onoverzichtelijk en versnipperd aanbod en tot een onduidelijke positionering in de markt (geen herkenbaar profiel, onduidelijk waarvoor men terecht kan bij GGMD).

GGMD beweegt zich in een veranderende omgeving. Risicomanagement is daarom een continu proces. Het is van belang om minimaal één keer per jaar opnieuw naar de risico’s te kijken zodat de voortgang van de beheersmaatregelen goed gevolgd wordt en nieuwe risico’s tijdig worden gesignaleerd. Gelet op de hierboven gesignaleerde risico’s vragen de beheersmaatregelen momenteel de continue aandacht van het bestuur en management van GGMD.

Daarnaast wordt er in de kaderbrief en de begroting ook altijd een risicoparagraaf opgenomen. Tot slot is er in het najaar een RI&E uitgevoerd op alle kantoorlocaties van GGMD. In 2023 wordt hier opvolging aan gegeven.

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster