Hoofdstuk 5

Financiën

Financiëel overzicht

Behaalde omzet en resultaat

In 2022 is een resultaat behaald van ongeveer anderhalf miljoen euro.

  • De totale opbrengsten bedroegen ruim 15 miljoen euro.
  • Het eigen vermogen door het negatieve resultaat afgenomen.
  • De solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) bedraagt in 2022 57%.
  • In 2022 was er geen financieringsbehoefte omdat er voldoende liquide middelen aanwezig waren.

Maandelijks wordt een managementrapportage opgesteld en besproken om de voortgang van de doelstellingen te monitoren. Afhankelijk van de ontwikkelingen worden maatregelen genomen om op afwijkingen bij te sturen.

De personele bezetting vraagt in 2022 constant aandacht van GGMD. Dit is het gevolg van de krappe arbeidsmarkt in de zorg en het verloop van zorgpersoneel. We zetten in op het zoveel mogelijk in dienst houden van personeel door aantrekkelijk werkgeverschap. Daarnaast gaat veel aandacht uitgaan naar de verzuimbegeleiding om het verzuim zo gering mogelijk te houden.

Behaalde omzet en resultaat

In het verslagjaar is een negatief resultaat behaald van € – 163.862 (begroot € 111.127 positief).

  • De bedrijfsopbrengsten bedroegen € 17.939.779.
  • De bedrijfslasten bedroegen € 18.113.045 en de rentebaten € 9.404.
  • Het eigen vermogen per 31-12 is door het negatieve resultaat afgenomen van € 3.504.215 in 2022 naar € 3.340.353 in 2023.

In 2023 was er sprake van een negatieve kastroom van € 99.739 als gevolg van het negatieve resultaat. De liquiditeit is door een negatieve kasstroom van € 99.739 afgenomen tot € 3.403.179.

De solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) bedraagt in 2023 54% (2022: 55%). In 2023 was er geen financieringsbehoefte omdat er voldoende liquide middelen aanwezig waren.

Hoewel het resultaat in 2023 nog (licht) negatief is, is er wel sprake van een fors herstel ten opzichte van 2022, toen nog een verlies werd geleden van ca. € 1,5 mln. Door sterk te sturen op verhoging van de declarabiliteit bij medewerkers en tegelijkertijd op kostenbeheersing is de lijn naar herstel en een positief resultaat in 2023 ingezet. Over 2024 verwachten we dan ook een positief resultaat van ca. 1,5% van de omzet (€ + 305.000).

Toekomstparagraaf

Voor 2024 is een resultaat begroot van € 305.000, waardoor de verwachting is dat de solvabiliteit en liquiditeit in beperkte mate verbeteren. Vanwege voldoende eigen liquide middelen is er voor 2024 geen behoefte aan externe financiering ontstaan.

Door betere contractafspraken met de Zorgverzekeraars voor 2024, verdere verbetering van de declarabiliteit, blijvende aandacht voor kostenbeheersing en implementatie van een nieuw ECD is de verwachting dat GGMD de komende jaren verder door kan groeien naar een financieel gezonde organisatie met voldoende ruimte voor onderzoek en ontwikkeling.

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster