Hoofdstuk 5

Financiën

Financiën

Hoofdstuk 5 van het GGMD jaarverslag 2023 belicht de financiële prestaties en vooruitzichten van de organisatie.

  • In 2023 behaalde GGMD een negatief resultaat van € -46.581, een verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar waarin een verlies van ongeveer € 1,5 miljoen werd genoteerd.
  • De totale bedrijfsopbrengsten waren € 17.939.779, terwijl de bedrijfslasten € 18.113.045 bedroegen, inclusief rentebaten van € 9.404.
  • Het eigen vermogen daalde licht van € 3.504.215 in 2022 naar € 3.457.634 in 2023.
  • De solvabiliteit van GGMD was 52%, een lichte daling van 55% in 2022.
  • Ondanks de negatieve cashflow van € 99.739, was er geen externe financiering nodig dankzij voldoende liquide middelen.

 

Voor 2024 wordt een positief resultaat van € 305.000 verwacht, mede door betere zorgcontracten, verbeterde declarabiliteit en kostenbeheersing, samen met de implementatie van een nieuw ECD, wat moet bijdragen aan een verdere financiële gezondheid en groei van de organisatie.

Behaalde omzet en resultaat

In het verslagjaar is een negatief resultaat behaald van € – 46.581  (begroot € 111.127 positief).

  • De bedrijfsopbrengsten bedroegen € 17.939.779.
  • De bedrijfslasten bedroegen € 18.113.045 en de rentebaten € 9.404.
  • Het eigen vermogen per 31-12 is door het negatieve resultaat afgenomen van € 3.504.215 in 2022 naar € 3.457.634  in 2023.

In 2023 was er sprake van een negatieve kastroom van € 99.739 als gevolg van het negatieve resultaat. De liquiditeit is door een negatieve kasstroom van € 99.739 afgenomen tot € 3.403.179.

De solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) bedraagt in 2023 52% (2022: 55%). In 2023 was er geen financieringsbehoefte omdat er voldoende liquide middelen aanwezig waren.

Hoewel het resultaat in 2023 nog (licht) negatief is, is er wel sprake van een fors herstel ten opzichte van 2022, toen nog een verlies werd geleden van ca. € 1,5 mln. Door sterk te sturen op verhoging van de declarabiliteit bij medewerkers en tegelijkertijd op kostenbeheersing is de lijn naar herstel en een positief resultaat in 2023 ingezet. Over 2024 verwachten we dan ook een positief resultaat van ca. 1,5% van de omzet (€ + 305.000).

Toekomstparagraaf

Voor 2024 is een resultaat begroot van € 305.000, waardoor de verwachting is dat de solvabiliteit en liquiditeit in beperkte mate verbeteren. Vanwege voldoende eigen liquide middelen is er voor 2024 geen behoefte aan externe financiering ontstaan.

Door betere contractafspraken met de Zorgverzekeraars voor 2024, verdere verbetering van de declarabiliteit, blijvende aandacht voor kostenbeheersing en implementatie van een nieuw ECD is de verwachting dat GGMD de komende jaren verder door kan groeien naar een financieel gezonde organisatie met voldoende ruimte voor onderzoek en ontwikkeling.

Jaarrekening

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster