Governance

Governance

Hoofdstuk 4 bespreekt de governance van GGMD, gebaseerd op de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden en houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken. In 2023 zijn drie RvT-leden herbenoemd en twee nieuwe leden zijn toegetreden. De RvT vergaderde zes keer, met extra aandacht voor GGMD’s financiële situatie na een negatief resultaat in 2022. Belangrijke thema’s waren de aanschaf van een nieuw Elektronisch Cliëntendossier (ECD) en de verbetering van de bedrijfsvoering.

De ondernemings- en cliëntenraad hebben diverse onderwerpen besproken en hebben gereageerd op de advies- en instemmingsaanvragen.

In 2023 is de medische staf opgericht.

Besluiten die de RvT in 2023 nam:

 • benoeming inkomend voorzitter van de RvT (de heer Laurey)
 • vaststelling aanpassingen informatieprotocol van de RvT
 • goedkeuring Jaarrekening 2022 (inclusief accountantsverslag 2022)
 • goedkeuring Jaarverslag stichting 2022
 • er is décharge verleent aan de (tijdelijk) bestuurder voor het resultaat in 2022
 • vaststelling WNT-classificatie GGMD 2023
 • goedkeuring wijziging in het reglement Raad van Bestuur
 • goedkeuring aanpassingen in de procuratieregeling
 • benoeming nieuw lid RvT (de heer Remkes)
 • vaststelling bezoldiging RvT 2024 (conform de WNT bezoldigingsmaxima en het NVTZ-advies)
 • goedkeuring begroting 2024 (de kaderbrief 2024 is ter informatie aangeboden aan de RvT)


Advies- en instemmingsaanvragen van de OR:

 1. Aanschaf nieuw elektronisch cliëntendossier
 2. Instellen mogelijke cliëntenstop
 3. Begroting 2024
 4. Profielschets lid raad van toezicht
 5. Jaarverslag en jaarrekening 2022


(ongevraagde) adviezen van de Medische Staf:

 • Sturingsdata genereren en terugkoppelen aan de professionals met betrekking tot de kwaliteit van zorg
 • Visie te verduidelijken op de K&J GGZ zorg en de volwassenzorg GGZ; welke zorg bieden we wel en niet en hoe willen we deze zorg bieden?
 • Verneteren reputatie van GGMD op de arbeidsmarkt voor psychiaters
 • Verbetervoorstel gedaan over veilig werken

De regels voor goed bestuur en toezicht van zorgorganisaties zijn onder andere vastgelegd in de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht (RvT) van GGMD hanteert deze code bij haar functioneren en is daarop intern en extern aanspreekbaar.

Daarnaast is het van belang dat interne belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op de zorg, dienstverlening en de koers van GGMD. Daarbij gaat het om medezeggenschap van cliënten (Cliëntenraad) en medewerkers (Ondernemingsraad) en advisering en beïnvloeding door professionals (via onder meer de medische staf).

Bestuur en toezicht

De bestuurder heeft de dagelijkse leiding over GGMD en is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, een gezonde bedrijfsvoering en de continuïteit van de organisatie. In verband met de langdurige afwezigheid van de bestuurder Hetty Van Oldeniel is Lieke Jansen sinds 12 december 2022 aangesteld om de bestuurlijke verantwoordelijkheid en taken over te nemen. Met Lieke Jansen is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afgesloten. De Raad van Toezicht (RvT) is tevreden met de wijze waarop Lieke Jansen de bestuurlijke taken heeft opgepakt. Dit doet ze op een adequate en verbindende manier.

De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen GGMD. De RvT staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. De RvT fungeert tevens als werkgever van de bestuurder.

Samenstelling en (her)benoemingen RvT
De RvT van GGMD bestaat uit vijf leden zoals weergegeven in tabel 1. De (neven)functies van de leden zijn niet strijdig met het belang van GGMD.

Volgens het rooster van aftreden waren per 1 april 2023 drie RvT leden, mevrouw Prins, mevrouw Pots en de heer van Enk, beschikbaar voor herbenoeming. De herbenoeming van deze leden is conform de vastgestelde herbenoemingsprocedure van GGMD verlopen. Alle drie de leden zijn per 30 maart 2023 unaniem herbenoemd.

Begin april is de heer Laurey, met een positief advies van de OR, benoemd tot inkomend voorzitter van de RvT. Sinds 1 oktober 2023 is hij voorzitter van de RvT. Daarmee volgt hij Dorel Smits-Hoekstra op.
Met ingang van 1 december 2023 is de heer Remkes toegetreden als nieuw RvT-lid. Hij maakt ook deel uit van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Hierdoor bestaat de RvT weer uit vijf leden.
Zowel de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad als de bestuurder zijn betrokken in het wervingsproces van deze twee nieuwe toezichthouders.

Overzicht hoofd- en nevenfuncties leden RvT van GGMD (peildatum december 2023).

Voorzitter RvT

Lid Remuneratiecommissie

Einde 1e termijn: 04-04-2027

Hoofdfunctie:

 • Senior consultant, bruggenbouwer bij desamentafel, consultancy en interim management voor de zorgsector.
 • Bestuurder Coöperatie Thuis en Veilig

1
Nevenfuncties:

 • Gastdocent NVVA Business School, Medische Faculteit Nijmegen
 • Voorzitter Raad van Toezicht Astmacentrum Davos
 • Lid Raad van Commissarissen Sensara BV
 • Voorzitter Raad van Toezicht Caleidozorg
 • Voorzitter Austerlitz Zorgt
 • Voorzitter Dierentehuis Zeist
 • Cooperatie Ouwekamp, ons eetcafé
 • Buitengewoon Raadslid gemeente Zeist

Vicevoorzitter RvT

Lid Auditcommissie
Lid Remuneratiecommissie

Einde 1e termijn: 31-03-2023
Datum aftreden: 31-03-2027

Hoofdfunctie:

 • Eigenaar Red Shoes Consultancy

1
Nevenfuncties: 

 • Voorzitter ZonMW programmacommissie Zorg en Ondersteuning voor Mensen met een Langdurige Zorgvraag (waaronder Passende Zorg, Anders Werken in de Zorg en Eenzaamheid)
 • Voorzitter NWO programmacommissie Eenzaamheid
 • Vicevoorzitter ZonMW programmacommissie Burgerparticipatie
 • Voorzitter Raad van Toezicht Waardeburgh-Present
 • Voorzitter Raad van Toezicht Ons Tweede Thuis
 • Voorzitter Raad van Toezicht Malderburch
 • Voorzitter Raad van Toezicht De Merwelanden
 • Bestuurslid vermogensfonds Stichting Else

Voorzitter Auditcommissie 

Einde 1e termijn: 31-03-2023
Datum aftreden: 31-03-2027

Hoofdfunctie:

 • Directeur Financiën & Control bij AxionContinu

1
Nevenfuncties: 

 • Lid Raad van Toezicht Pleyade
  1

Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid 

Einde 1e termijn: 31-03-2023
Datum aftreden: 31-03-2027

Hoofdfunctie:

 • Bestuurder Stichting Philadelphia Zorg

1
Nevenfunctie: 

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Prenatale Screening Nijmegen (SPN)
  1

Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid  

Einde 1e termijn: 30-11-2027

Hoofdfunctie:

 • Programmamanager Gezondheid, Welzijn Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

1
Nevenfunctie: 

 • Lid Raad van Toezicht Malderburch
  1

Nevenfuncties volgend uit hoofdfunctie: 

 • Lid Initiatiefgroep Human Capital Gezondheid en Zorg, Topsector Gezondheid en Zorg, Health Holland
 • Adviseur Bestuurlijke Thematafel Gezondheid en Zorg Vereniging
  Hogescholen
 • Lid Kerngroep Sociale Innovatie Zorgtechnologie, Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ)/VWS

In 2023 heeft de RvT zes keer vergaderd in aanwezigheid van de interim bestuurder. Voorafgaand hieraan vonden agenda-overleggen plaats van de bestuurder met de voorzitter van de RvT en de

vicevoorzitter. Naast deze reguliere RvT-vergaderingen vonden er gedurende het jaar commissievergaderingen plaats.

In 2023 is er vanuit de RvT bijzondere aandacht uitgegaan naar de financiële situatie van GGMD. In september 2022 is er door de bestuurder, Hetty van Oldeniel, samen met het management een interventieplan opgesteld vanwege het oplopende negatieve resultaat. Er was sprake van een aanzienlijk lagere omzet dan begroot met een negatieve resultaatontwikkeling als gevolg. Om die reden adviseerde de RvT de tijdelijk bestuurder over te gaan tot de benoeming van een tijdelijk directeur financiën. Dit advies is overgenomen en Hans Remmelzwaan is eind 2022 aangesteld als tijdelijke directeur financiën. De heer Remmelzwaan heeft in 2023 de reguliere RvT-vergaderingen en de vergaderingen van de Auditcommissie bijgewoond.  

Omdat de financiële situatie van GGMD zich in de loop van 2023 lijkt te stabiliseren en er meer grip is op de bedrijfsvoering van de organisatie, heeft er in juli een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de RvT en de interim bestuurder een (verkennend) gesprek hebben gevoerd over de toekomst van GGMD. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is er door de interim bestuurder een concept transitieplan opgesteld. Dit transitieplan is besproken met de RvT. Op 20 september heeft er vervolgens een 5 raden overleg plaatsgevonden waarbij dit concept transitieplan centraal stond.

In 2023 nam de RvT onder meer de volgende besluiten:

 • benoeming inkomend voorzitter van de RvT (de heer Laurey)
 • vaststelling aanpassingen informatieprotocol van de RvT
 • goedkeuring Jaarrekening 2022 (inclusief accountantsverslag 2022)
 • goedkeuring Jaarverslag stichting 2022
 • er is décharge verleent aan de (tijdelijk) bestuurder voor het resultaat in 2022
 • vaststelling WNT-classificatie GGMD 2023
 • goedkeuring wijziging in het reglement Raad van Bestuur
 • goedkeuring aanpassingen in de procuratieregeling
 • benoeming nieuw lid RvT (de heer Remkes)
 • vaststelling bezoldiging RvT 2024 (conform de WNT bezoldigingsmaxima en het NVTZ-advies)
 • goedkeuring begroting 2024 (de kaderbrief 2024 is ter informatie aangeboden aan de RvT)

Andere belangrijke thema’s waarover de RvT in 2023 goed is meegenomen door de interim bestuurder zijn de ontwikkelingen rondom de aanschaf van het nieuwe ECD ONS en het daarmee samenhangende project Primair proces en de sfeer in en veerkracht van de organisatie.

Commissies RvT
Om de besluitvorming in de RvT zo goed mogelijk voor te bereiden werkt de RvT met een drietal commissies.

1. Auditcommissie
In 2023 zijn de interim bestuurder en de tijdelijk directeur Financiën aangesloten bij de vergaderingen van de Auditcommissie. De Auditcommissie heeft drie keer vergaderd in 2023. Daarnaast zijn er in het eerste kwartaal twee extra vergaderingen ingelast, in aanwezigheid van de accountant, om de financiële situatie van GGMD en de voortgang van het jaarrekeningproces goed te volgen en bespreken.

De voortgang van de verbeterpunten uit de managementletter 2022, het proces van de jaarafsluiting en het aangescherpte interventieplan zijn belangrijke bespreekpunten geweest voor de Auditcommissie in 2023. De verbeterpunten uit de managementletter zijn in 2023 allemaal afgerond en er is een stijgende lijn waarneembaar in de financiën. Het jaarrekeningproces is volgens planning en in goede samenwerking met de accountant verlopen, met een goedkeurende verklaring als resultaat.
Er is tevens een enorme professionaliseringsslag gemaakt ten aanzien van de interne beheersing. Er is meer grip op de planning en control cyclus. Dat blijkt ook uit de managementletter 2023 van de accountant. Het is nu van belang dat de ingezette verbetering structureel geborgd wordt. Dat is ook de boodschap van de accountant.

2. Commissie Kwaliteit en Veiligheid
De commissie heeft in 2023 drie keer met de interim bestuurder vergaderd. Eenmaal sloot de geneesheer-directeur aan voor een toelichting op zijn jaarverslag. Naar aanleiding van het jaarverslag zijn er aanbevelingen gedaan door de geneesheer-directeur om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De geneesheer-directeur is vervolgens ook aangesloten bij een vergadering met de voltallige RvT.

Andere thema’s die aan de orde zijn geweest in 2023 zijn het proces rondom de aanschaf van het nieuwe ECD, informatieveiligheid, de kwaliteitsvisitatie van de psychiaters en de ontwikkelingen ten aanzien van het Arbobeleid. Tot slot is in het najaar de interimmanager Kind en Jeugd aangesloten om de commissie mee te nemen in de voortgang van haar opdracht en de ontwikkelingen die er spelen binnen het onderdeel Kind en Jeugd.  

3. Remuneratiecommissie
In 2023 heeft de remuneratiecommissie slechts eenmaal vergaderd. Dit was in het najaar met de nieuwe voorzitter van de RvT. De voorbereiding van de zelf-evaluatie van de RvT en het wervingsproces van het nieuwe RvT lid stonden toen centraal.

Daarnaast is er gedurende het jaar frequent contact geweest tussen de leden van de remuneratiecommissie over de bestuurlijke continuïteit van de organisatie.

Verbinding met de organisatie
De RvT is van mening dat toezicht uitgeoefend moet worden vanuit de verbinding met de inhoud en de organisatie. De RvT investeert daarin door contact te onderhouden met de verschillende gremia en andere betrokkenen. In 2023 is een vertegenwoordiging van de RvT aangesloten bij twee vergaderingen van de OR met de interim bestuurder (artikel 24 vergaderingen) en bij twee vergaderingen van de cliëntenraad met de interim bestuurder. In 2024 sluiten twee leden van de RvT voor de eerste keer aan bij een overleg van de bestuurder met het bestuur van de medische staf.

Op 20 september heeft er een vijfradenoverleg plaatsgevonden over de toekomst van GGMD. Deelnemers aan dit overleg waren de RvT leden, de interim bestuurder, een vertegenwoordiging vanuit de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en de medische staf, de managers, de geneesheer-directeur, de adviseur marketing en communicatie en het beleidsadviesteam. Dit was een geslaagde bijeenkomst. Er was sprake van een prettige en open sfeer.

In het kader van zijn inwerkprogramma heeft de nieuwe voorzitter van de RvT samen met de interim bestuurder een aantal locaties bezocht waarbij er is kennis gemaakt met medewerkers en de verantwoordelijk manager.

Professionalisering en zelfevaluatie
De RvT van GGMD evalueert periodiek het eigen functioneren. In 2023 heeft er op 13 december een zelfevaluatie van de RvT plaatsgevonden zonder externe begeleiding. Het doel van de zelfevaluatie was om in een open klimaat en constructieve sfeer het gesprek met elkaar te voeren en te reflecteren op ieders individueel handelen als toezichthouder en op de samenwerking en rolneming als team. De zelfevaluatie is, naast een terugblik op het verleden, een manier om samen scherper de toekomst in te gaan. De interim bestuurder sloot ook deels aan bij deze zelfevaluatie zodat ook de feedback bij de bestuurder opgevraagd kon worden over de samenwerking met de RvT.

Bezoldiging
De leden van de RvT ontvangen een honorering voor de werkzaamheden die zij uitvoeren voor de toezichthoudende functie. GGMD is ingedeeld in klasse IV. De door de RvT vastgestelde percentages van het klasse IV-maximum voor de bezoldiging zijn: 10% voorzitter, 8 % vicevoorzitter en 6% lid.
Dit ligt onder het percentage dat de WNT aangeeft en onder het advies van de NVTZ. Daarnaast heeft ieder RvT lid de gelegenheid om circa €500,- per jaar aan opleiding (professionaliseren toezicht) te besteden.

Reflectie 2023 door RvT
2023 kenmerkte zich door intensieve aandacht en monitoring op het verder gezond maken van GGMD. Met name het sturen op de productiviteit en het reduceren van kosten waren grote aandachtspunten voor de interim bestuurder en het management. Gelukkig kunnen we als RvT vaststellen dat de verliezen aanzienlijk teruglopen en dat de ingezette interventies een positief effect hebben. Zorgen blijven er bestaan rondom de achterblijvende resultaatontwikkeling bij een aantal locaties.

Er is eind september tijdens het vijfradenoverleg afscheid genomen van de voorzitter RvT, Dorel Smits-Hoekstra, omdat haar tweede zittingstermijn erop zat. In deze vacature is voorzien door het aantrekken van Charles Laurey en in december is Wienand Remkes als lid van de RvT benoemd. Daarmee is de RvT weer op sterkte.

Merel Langeveld vertelt over haar werk als speltherapeut

Merel is speltherapeut bij de GGMD en werkt met kinderen die te maken hebben met gehoorproblemen.

Cliëntenraad

De belangrijkste taak van de CR is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De CR adviseert de bestuurder van GGMD over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De CR bestaat uit cliënten met brede ervaring en deskundigheid, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen.

Samenstelling Cliëntenraad

 • Alexander van Veen
 • Olga Tiebout-Hammerschlag
 • Jaap van Ewijk
 • Lia Schoneveld
 • Heleen Koole
 • Laura van Meeteren
 • Ans van der Sanden (voorzitter)
 • Jacqueline Cox (ambtelijk secretaris)

Marlon van Rijswijk en Tim Zonnenberg hebben in het jaar 2023 afscheid genomen als CR lid.

Aantal vergaderingen
De CR heeft in 2023 10 keer vergaderd waarvan:

 • 8 keer met de interim bestuurder, waarbij twee keer met een afvaardiging van de RvT
 • 2 keer met afgevaardigden van de OR

Gevraagde adviezen/instemming:

 1. Aanschaf nieuw elektronisch cliëntendossier
 2. Instellen mogelijke cliëntenstop
 3. Begroting 2024
 4. Profielschets lid raad van toezicht
 5. Jaarverslag en jaarrekening 2022
De CR heeft in 2023 geen gebruik gemaakt van ongevraagde adviezen. Besproken onderwerpen:
 • Interventieplan
 • Missie/visie en besturingsfilosofie
 • Aanstelling interim bestuurder
 • Arbeidskrapte/vacatures
 • Financiën en declarabiliteit
 • Voorgenomen hervorming Primair proces
 • Elektronische cliëntendossier (ECD)
 • Wachtlijst
 • Jaarplan stichting 2024
 • Interne audits
 • VIM meldingen
 • Jaarverslag geneesheer-directeur
 • Procedure instellen cliëntenstop
 • Kwaliteitsstatus
 • Directiebeoordeling
 • Rapport onderzoek Q consult
 • Kaderbrief 2024
 • Jaarverslag stichting 2022
 • Jaarverslag Klachten 2022
 • Benoeming voorzitter RvT
 • CTO
Contacten, bijeenkomsten en werkgroepen
 • De CR is aangesloten bij het 5 raden overleg en de vervolgbijeenkomsten.
 • Een afvaardiging van de CR heeft zitting in de werkgroep cliëntportaal van het nieuwe ECD.
 • Een lid van de CR was  aanwezig bij de uitleg ECD ONS door Nedap Healthcare.
 • Afgevaardigden van de CR en OR hebben 2x met elkaar gesproken over gezamenlijk onderwerpen.
 • De RvT woont 2x per jaar een overlegvergadering van de CR bij. Indien nodig is er separaat contact met de RvT.
 • Een afvaardiging van de CR, Werkgroep Marcom (marketing en communicatie), denkt mee over de opzet van de nieuwe website en het genereren van meer bekendheid aan GGMD.
 • Een afvaardiging van de CR heeft deelgenomen aan de adviescommissie met betrekking tot het aantrekken van een nieuw lid RvT en de voorzitter RvT.
 • Een afvaardiging van de CR is aanwezig geweest bij de presentatie van het Rapport Q consult.

Ambities
De CR wil in 2023 weer graag aan deskundigheidbevordering doen. Daarnaast blijft de CR zoeken naar nieuwe leden. Verschillende CR leden zijn aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers op 30 januari 2024 en vervolgens zal een vertegenwoordiging aansluiten bij de rondgang van de interim bestuurder langs alle locaties in 2024.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) heeft als taak de belangen van zowel de medewerkers als de organisatie te behartigen. De OR heeft zich ook in 2023 ingespannen om belangrijke signalen vanuit de werkvloer onder de aandacht van de bestuurder te brengen.
De OR maakte zich sterk voor goede arbeidsvoorwaarden, zoals een goede pauzeregeling die ook past voor ambulante hulpverleners. De gesprekken hierover zijn nog gaande. Ook spant de OR zich in voor het garanderen van de rechten op scholingsuren voor de medewerkers.
Daarnaast zette de OR zich in voor goede voorwaarden voor het OR-werk. De OR was aanwezig bij het gesprek tussen de interim bestuurder en vakbonden over de verlenging van het sociaal plan van GGMD. En adviseerde bij de benoeming van de voorzitter RvT en van een nieuw lid van de RvT.

Het hele jaar door bleef de OR in nauw overleg met de interim bestuurder over de financiële situatie van GGMD. De OR wordt goed geïnformeerd en neemt waar mogelijk deel aan bijeenkomsten over het transitieproces bij GGMD, waaronder het vijfradenoverleg.

In 2023 was de OR vanaf het begin betrokken bij het project rondom het nieuwe ECD (Elektronisch Cliëntendossier). Een OR-lid ging mee naar de praktische kennismaking bij Bartiméus. De OR gaf advies op de keuze voor het nieuwe ECD, en hoe dat het beste geïmplementeerd kon worden.

In oktober heeft de OR een nieuwe koers uitgezet, onder het volgende motto:

Onze collega’s werken vanuit optimale werkomstandigheden in een gezonde, tweetalige en inclusieve organisatie.

De OR zal alle onderwerpen zoveel mogelijk vanuit deze koers bespreken en beoordelen.

Samenstelling ondernemingsraad
In 2023 bestond de OR uit:

 • voorzitter: Dineke Kramp
 • vice-voorzitter: Carla Vogelaar

OR-leden:

 • Leonie Stam
 • Monique Pouw
 • Marijke Licher
 • Anke Hegemann
 • Michelle Bonsink
 • Judith Van Damme
 • Remma Gorter

Een aantal OR-leden waren helaas door langdurige ziekte afwezig in 2023. Deze situatie is regelmatig besproken met de interim bestuurder.

Advies- en instemmingsaanvragen
De OR heeft zich in 2023 over een flink aantal advies- en instemmingsaanvragen gebogen.
De OR adviseerde en/of deed uitspraken over:

 • Wijziging in het gemiddeld aantal scholingsuren voor medewerkers
 • Aanschaf van het nieuwe ECD
 • Aansluiting bij In.Zicht en herstelpaden van ArboUnie
 • Aanstelling van een externe klachtencommissie voor medewerkers
 • Afschaffen van de beoordelingsgesprekken
 • Bedrijfsnoodplan
 • Beleid gezond beeldschermwerk
 • Benoeming nieuwe voorzitter Raad van Toezicht
 • Faciliteiten voor de OR
 • Reserveringsapp
 • Gedragscode en klachtenprocedure voor medewerkers
 • Instelling externe vertrouwenspersoon
 • Regeling Vervroegd Uittreden
 • Actualisering Klokkenluidersregeling
 • Plan van aanpak RI&E
 • Profielschets nieuw lid Raad van Toezicht
 • Protocol veilig werken
 • Wijziging werktijdenreglement

Aan de financiële commissie van de OR is de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 nader toegelicht door de interim bestuurder en de financieel controller.

Medische staf

Met het ondertekenen van het stafreglement op 6 februari 2023 door de voorzitter van de medische staf en de interim bestuurder is de medische staf binnen GGMD opgericht. De medische staf (MS) is een inspraakorgaan op grond van de CAO GGZ.

De MS stelt zich ten doel om door, en onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van haar leden, een kwalitatief goede medisch-specialistische zorg aan de cliënten te bevorderen, evenals het behartigen van de belangen van haar leden.  

Het bestuur van de MS vergadert eenmaal per zes weken met de bestuurder. In dit overleg wordt gesproken over de belangrijke ontwikkelingen binnen GGMD, met name in relatie tot de continuïteit en de kwaliteit van de zorg. De medische staf kan de bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van het medische en strategische beleid van de organisatie.

De medische staf is de interim bestuurder erkentelijk voor het goed faciliteren van de medische staf.

De huidige bestuursleden van de MS zijn drie psychiaters: Esther Hiemstra (voorzitter), Mio Campian (algemeen lid) en Mark Volkerijk (secretaris). De MS wordt administratief ondersteund door Catalina Peeters. Het bestuur van de medische staf heeft het afgelopen jaar 7 keer vergaderd met de interim bestuurder. De medische staf heeft daarnaast zelf 9 keer vergaderd (algemene ledenvergadering).

Het afgelopen jaar werd de medische staf steeds geïnformeerd over de status van de verbetering van het primaire proces, het interventieplan en de financiën en het project ONS (nieuwe ECD). De medische staf is geïnformeerd over de mogelijkheden van ONS, heeft deelgenomen aan het referentiebezoek bij Bartiméus en heeft, op verzoek, een positief advies gegeven ten aanzien van de keuze tot aanschaf van ONS als nieuw ECD. Daarnaast is er door de interim bestuurder een toelichting gegeven aan de MS op de jaarrekening 2022, de kaderbrief 2024 en de begroting 2024.

De medische staf heeft geparticipeerd in het vijfradenoverleg in september en de strategiedag in december.

Het afgelopen jaar zijn vijf psychiaters van GGMD gevisiteerd, als onderdeel van hun vijfjaarlijkse herregistratie. Uit deze (kwaliteits)visitatie, die voor het eerst binnen GGMD heeft plaatsgevonden, kwam een aantal aanbevelingen die zijn opgepakt binnen de vakgroep psychiaters. Er was één kritisch punt gevonden met betrekking tot het rooster van de achterwacht en de continuïteit van zorg. Hiervoor is inmiddels een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd in samenspraak met de manager zorg en behandeling en de geneesheer-directeur.

Door de MS zijn er ook een aantal (ongevraagde) adviezen gedaan aan de interim bestuurder zoals:

 • Het verzoek om sturingsdata te genereren en terug te koppelen aan de professionals met betrekking tot de kwaliteit van zorg (zoals ROM en cliënttevredenheid), zodat we van elkaar kunnen leren en de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. Dit wordt opgepakt in 2024 en maakt onderdeel uit van het ECD implementatietraject. Actuele wachtlijstdata, conform wetgeving, wordt hierin ook meegenomen.
 • Het advies om de visie te verduidelijken op de K&J GGZ zorg en de volwassenzorg GGZ; welke zorg bieden we wel en niet en hoe willen we deze zorg bieden? De uitwerking van dit advies is onderdeel van het transitieplan.
 • Adviezen over hoe de reputatie van GGMD op de arbeidsmarkt voor psychiaters kan worden verbeterd. Deze adviezen zijn deels meegenomen in de acties die worden uitgezet in het kader van de arbeidsmarktcommunicatie.
 • De medische staf heeft ook een verbetervoorstel gedaan voor het document veilig werken voor medewerkers dat in 2023 is geactualiseerd. Dit verbetervoorstel wordt nog opgepakt.

Daarnaast is een aantal adviezen van meer praktische aard en/of signalen onder de aandacht gebracht bij de interim bestuurder zoals de communicatie over de klachtenregeling cliënten, de wijze waarop de communicatiespecialist wordt ingezet in het primair proces en de betrokkenheid van de regiebehandelaren bij de inrichting van het nieuwe ECD.

Begin 2024 volgt een evaluatie van het eerste jaar van de MS en de samenwerking met de interim bestuurder.

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster