Hoofdstuk 3

GGMD in beeld en getal

GGMD in beeld en getal

GGMD in beeld en getal

In het overzicht op deze pagina wordt GGMD in beeld en getal toegelicht. We willen hiermee de belangrijkste kerngetallen en resultaten die in 2022 zijn behaald laten zien. Het aantal unieke cliënten in 2021 was 2420 en in 2022 hadden we 2370 unieke cliënten.

Aantal medewerkers
In 2022 groeide GGMD met 7 medewerkers in loondienst. Op 31 december 2022 heeft GGMD 205 medewerkers in loondienst, met een gezamenlijk FTE van 151,3. Het aantal medewerkers dat als ZZP’er of via detachering (PNIL/Personeel niet in Loondienst) aan ons verbonden is, groeit in 2022 tot 23 medewerkers. Binnen de zorg daalde het aantal PNIL’ers van 12 naar 10 medewerkers. Onder staf (niet-zorg) is het aantal PNIL’ers in 2022 gestegen van 5 naar 13 medewerkers.

Aantal medewerkers met een auditieve beperking
GGMD streeft ernaar dat 25% van haar medewerkers zelf een auditieve beperking heeft. Onder de slechthorende medewerkers worden alleen die medewerkers geteld, die een schrijftolk inzetten bij groepsbijeenkomsten. Licht gehoorverlies wordt niet meegeteld. Op 31 december 2022 ligt dit percentage op 25%. We zien dat in de zorg 31% van de medewerkers doof of slechthorend is, terwijl dat in de niet-zorg 11% is.

In het verslagjaar is een resultaat behaald van €1.682.000 verlies (begroot €102.000 positief).

  • De bedrijfsopbrengsten bedroegen €15.208.000.
  • De bedrijfslasten bedroegen € 16.878.000 en de rentelasten €13.000.
  • Het eigen vermogen per 31-12 is door het negatieve resultaat afgenomen van €4.991.000 in 2021 naar €3.309.000 in 2022.

In het overzicht op deze pagina wordt GGMD in beeld en getal toegelicht. We willen hiermee de belangrijkste kerngetallen en resultaten die in 2022 zijn behaald laten zien. Het aantal unieke cliënten in 2021 was 2420 en in 2022 hadden we 2370 unieke cliënten.

Cliënten

Verdeling cliënten 2022 per doelgroep/Tinnitus

Percentageverdeling cliënten per doelgroep

Instroom cliënten 2022 per doelgroep

Omzet per doelgroep

Omzet per financieringsstroom

Medewerkers

Aantal medewerkers

In 2023 is het aantal medewerkers in loondienst ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2022. Eind december 2023 heeft GGMD 207 medewerkers in loondienst, dit is inclusief stagiaires (5) en BBL’ers (2). Gezamenlijk vormt dit een FTE van 152,36. Gemiddeld werkt een medewerkers van GGMD 0,74 FTE (26,5 uur per week).

Aantal medewerkers PIL en PNIL

Het aantal medewerkers dat als ZZP’er of via detachering (PNIL/Personeel niet in Loondienst) aan ons verbonden is, daalt in 2023 tot 17 medewerkers. Dit is exclusief de inzet van scribes. In de huidige arbeidsmarkt lukt het ons nog aardig om het aantal PNIL’ers in de zorg beperkt te houden. Binnen de zorg daalde het aantal PNIL’ers van 10 naar 7 medewerkers PNIL. Vrijwel alle PNIL’ers in de zorg zijn regiebehandelaar.

Onder staf (niet-zorg) zagen we in 2022 een sterke stijging van 5 naar 13 medewerkers PNIL. De inzet in 2023 was dit aantal weer te verlagen. Dit is gelukt, binnen staf werken 10 PNIL’ers (dit in inclusief de cliëntvertrouwenspersoon,  de klachtenfunctionaris en de ondersteuner van de cliëntenraad).

90% van onze medewerkers is in loondienst aan GGMD verbonden (PIL, Personeel in loondienst).

10% is als ZZP’er of via detachering aan ons verbonden (PNIL, Personeel niet in loondienst). Dit is inclusief scribes.

Leeftijdsopbouw

Hoewel we op dit moment een vrij evenredige leeftijdsopbouw kennen binnen GGMD, lopen we voor het eerst aan tegen het toekomstig risico dat te maken heeft met de leeftijdsopbouw over 5 tot 10 jaar, waarbij een groot deel van ons (huidige) personeel boven de 55 is. Met name de teams Groningen, Veldhoven en Zoetermeer, het management en het team Bedrijfsvoering hebben van doen met dit risico omdat daar relatief meer 55-plussers werkzaam zijn.

Het werven van jongere medewerkers, die zich langdurig aan ons verbinden, is noodzakelijk om de vergrijzing binnen de organisatie tegen te gaan.

Verdeling van het personeel naar leeftijd nu, over 5 en over 10 jaar

Uit- en instroompercentage per leeftijdscategorie

Uitstroom 2023

In 2023 zijn 27 medewerkers PIL uitgestroomd. Dit is exclusief stagiaires. Eind december zijn er 207 medewerkers PIL bij GGMD werkzaam. Dit betekent dat 13% van ons personeel is uitgestroomd.  Het uitstroompercentage binnen GGMD ligt hiermee fors lager dan in voorgaande jaren.

Ook in vergelijking met andere organisaties ligt het uitstroompercentage binnen GGMD in 2023 laag. In Nederland ligt het gemiddelde uitstroompercentage op 17%. Het uitstroompercentage binnen de zorg ligt hier vaak nog boven, maar is voor 2023 nog niet bekendgemaakt.

Uitstroom per team

Instroom 2023

In 2023 zijn 24 medewerkers in loondienst gestart bij GGMD. Dit is exclusief stagiaires.

80% van de instroom bestond uit zorgprofessionals. Dat is opvallend hoog gezien het feit dat de uitstroom voor 63% uit zorgprofessionals bestond. In 2023 zien we dus een groei in het aantal zorgprofessionals, met name door een uitbreiding in het team Apeldoorn en team Kind & Jeugd.

Zorgprofessionals en staf

Door de toename in zorgpersoneel zien we een verschuiving in de verhouding medewerkers zorg en niet-zorg. Bestond het aantal medewerkers in 2022 voor 73% uit zorgprofessionals, in 2023 ligt dit percentage hoger, namelijk op 76%. Dit betekent dat 24% van de medewerkers in een niet-zorgfunctie werkt. Dit is inclusief de teamsecretaresses. Als we kijken naar het percentage medewerkers in de stafafdelingen (dus exclusief de teamsecretaresses), dan werkt slechts 18% van de medewerkers in een stafafdeling, en 82% in een zorgteam.

Ons streven om ons personeelsbestand voor minimaal 75% te laten bestaan uit zorgprofessionals is hiermee behaald.

Medewerkers in de zorg en in de niet-zorg (incl stagiaires)

Verdeling zorgmedewerkers over de teams

Aantal medewerkers met een auditieve beperking

GGMD streeft ernaar dat 25% van haar medewerkers zelf een auditieve beperking heeft. Onder de slechthorende medewerkers worden alleen die medewerkers geteld die een schrijftolk nodig hebben in groepsbijeenkomsten. Licht gehoorverlies wordt dus niet meegeteld. In 2023 zien we twee opmerkelijke ontwikkelingen.

Een daling in het aantal medewerkers met een auditieve beperking van 25% in 2022 naar 23% eind 2023. Hoewel dit, als dit zich voortzet, voor GGMD zelf een onwenselijke ontwikkeling is, is het voor de medewerkers die het betreft positief. We merken namelijk dat zij in de huidige arbeidsmarkt makkelijker een baan vinden buiten GGMD.

Een positieve ontwikkeling is dat we een lichte stijging zien van medewerkers met een auditieve beperking onder de stafmedewerkers. Hieruit blijkt dat de extra inzet die hierin gepleegd is ook tot resultaat leidt.

Verzuim

De doelstelling van GGMD is een verzuimpercentage van maximaal 5%. In 2020 lag dit percentage op 5,31%. In de jaren erna is dit gestegen naar een gemiddeld verzuimpercentage van 9,23% in 2022. Doelstelling van 2023 was dit verzuimpercentage weer te laten dalen. Hoewel met name de zomer van 2023 een dalend verzuim liet zien, zijn de doelstellingen niet behaald. Het gemiddeld verzuim in 2023 lag opnieuw op 9,23%. Er was sprake van een hoog verzuim in de eerste maanden van 2023.

Hiermee blijft ons verzuim hoger dan gemiddeld in de zorg (9,23% tegenover 7,73%). Ook de meldingsfrequentie ligt binnen GGMD hoger dan gemiddeld in de zorg (1,85 tegenover 1,3). We zien wel een lichte daling in de meldingsfrequentie in vergelijking met 2022 (1,93).

Kwaliteit

Cliënttevredenheid

De cliënttevredenheid meten we met het CTO. We worden gewaardeerd met een 8,5. Dit is gebaseerd op een respons van 99 cliënten. We zouden graag zien dat de respons hoger is.

Keurmerken

Het HKZ-keurmerk is gecontinueerd in 2023.

We voldoen aan de normen van het Keurmerk Basis GGZ 2023.

Meldingen IGJ

We hebben in 2023 geen meldingen van calamiteiten hoeven doen bij de IGJ.

Meldingen interne en externe vertrouwenspersoon medewerkers

In 2023 zijn er twee meldingen gedaan bij de interne vertrouwenspersoon en 2 meldingen bij de externe vertrouwenspersoon.

Klachten

GGMD is een lerende organisatie. Elk signaal dat we binnenkrijgen nemen we serieus. Door het goed oppakken van de klachten kunnen wij verbeteren. Bij het indienen van klachten kan hulp worden gevraagd aan de cliëntvertrouwenspersoon.

In 2023 heeft de klachtenfunctionaris voor geheel GGMD in totaal 15 klachtmeldingen van cliënten ontvangen. 4 meldingen zijn in 2023 niet ontvankelijk verklaard omdat zij of door de cliënt zijn ingetrokken of omdat de cliënt niet bevoegd was een klacht in te dienen (conform de klachtregeling).

De 11 in afhandeling genomen klachten waren van zeer verschillende aard en zwaarte. Van de 11 afgehandelde klachten waren 8 cliënten tevreden met het resultaat, 2 cliënten waren niet tevreden met het resultaat en 1 onbekend.

Datalekken

Bij GGMD nemen we elk (mogelijk) datalek serieus. Bij een datalek gaat het om ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot persoonsgegevens. En om het ongewenst vernietigen, verliezen, wijzigen en verstrekken van persoonsgegevens.

In 2023 zijn er in totaal 15 datalekken gemeld. Deze datalekken zijn zorgvuldig afgehandeld. Daarbij was het niet nodig meldingen te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Financiën

In het verslagjaar is een negatief resultaat behaald van € – 163.862 (begroot € 111.127 positief).

  • De bedrijfsopbrengsten bedroegen € 17.939.779.
  • De bedrijfslasten bedroegen € 18.113.045 en de rentebaten € 9.404.
  • Het eigen vermogen per 31-12 is door het negatieve resultaat afgenomen van € 3.504.215 in 2022 naar € 3.340.353 in 2023.

Een nadere toelichting op de financiën is opgenomen in hoofdstuk 5 van dit jaarverslag.

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster