Hoofdstuk 7

Vooruitkijken naar 2023

Vooruitkijken naar 2023

In 2023 gaat naast het voortzetten van de bestaande beleidslijn veel aandacht uit naar de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan onze manier van werken en het realiseren van een financieel stabiele en gezonde organisatie.

In de afgelopen jaren is er naar gestreefd om het arbeidsproces in de organisatie vanuit een inclusieve visie vorm en inhoud te geven. Dat maakt dat GGMD vooroploopt in Nederland  als het om inclusiviteit gaat. Dat emancipatieproces is nog niet voltooid en veroorzaakt dat verschillen in visie overbrugd moeten worden.  In combinatie met  wisselingen in de leiding  heeft dit de organisatie belast. Daarnaast is door de medewerkers van GGMD eind 2022 een stevig signaal afgegeven tijdens het MTO (medewerkertevredenheidsonderzoek). Het resultaat van het MTO is daarom ook een sleuteldocument in de beweging die we gaan maken als organisatie.

Stapsgewijs wordt samen met de organisatie aan de hand van de bestaande missie, visie en besturingsfilosofie de weg ingeslagen om te gaan groeien naar een taakvolwassen organisatie met taakvolwassen teams. De besturingsfilosofie gaat richting geven aan ons handelen en de wijze waarop we onze cliënten ondersteunen en behandelen. Centraal staan de professionals in het primaire proces.

Om het negatieve resultaat om te buigen, en daarmee het financiële verlies in 2022 te beperken, is in september een aantal veranderingen doorgevoerd in de vorm van een interventieplan.

In 2022 en 2023 is een analyse gemaakt op en zijn verbetermaatregelen doorgevoerd die moeten ;eiden tot een structurele verbetering van de interne beheersing in 2023.

In 2023 worden de bedrijfsondersteuning en de financiën nog verder op orde gebracht zodat de organisatie duurzaam in control is en blijft.

In 2023 gaat naast het voortzetten van de bestaande beleidslijn veel aandacht uit naar de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan onze manier van werken en het realiseren van een financieel stabiele en gezonde organisatie.

GGMD als inspirerende en professionele werkomgeving

In de afgelopen jaren is er naar gestreefd om het arbeidsproces in de organisatie vanuit een inclusieve visie vorm en inhoud te geven. Dat maakt dat GGMD vooroploopt in Nederland als het om inclusiviteit gaat. Dat emancipatieproces is nog niet voltooid en veroorzaakt dat verschillen in visie overbrugd moeten worden.  In combinatie met wisselingen in de leiding heeft dit de organisatie belast. Daarnaast is door de medewerkers van GGMD eind 2022 een stevig signaal afgegeven tijdens het MTO (medewerkertevredenheidsonderzoek). Het resultaat van het MTO is daarom ook een sleuteldocument in de beweging die we gaan maken als organisatie.

Vanuit ervaringsdeskundigheid moet het gesprek over inclusiviteit gevoerd worden. Niet alleen met medewerkers, maar ook met financiers. Het gesprek met elkaar over de missie, visie, de vertaalslag naar het primair proces en het logischerwijs daaruit voortkomend samenhangend aanbod dient het werken  bij GGMD weer als leuk en inspirerend te maken. We gaan ons inspannen om de inspiratie, vertrouwen en verbinding weer terug te brengen.

Stapsgewijs wordt samen met de organisatie aan de hand van de bestaande missie, visie en besturingsfilosofie de weg ingeslagen om te gaan groeien naar een taakvolwassen organisatie met taakvolwassen teams. De besturingsfilosofie zal richting gaan geven aan ons handelen en de wijze waarop we onze cliënten ondersteunen en behandelen. Centraal staan de professionals in het primaire proces. Vanuit hun professionaliteit kunnen zij het best bepalen wat er gedaan moet worden, en hoe. Dat vraagt dus om vertrouwen binnen de organisatie in de kennis en kunde van onze medewerkers.

Het lopende leiderschapstraject speelt hierin een cruciale rol. Teams moeten zodanig ondersteund en gefaciliteerd worden dat zij in staat zijn om hun werk goed en met plezier te doen.

Toewerken naar een financieel gezonde organisatie

Net als andere GGZ-instellingen is GGMD in 2022 geconfronteerd met een omzetverlies. Er was sprake van een negatief resultaat dat voornamelijk is veroorzaakt door een lagere omzet dan begroot. Dit als gevolg van onder meer de invoering van het zorgprestatiemodel (ZPM), de afname van het aantal declarabele uren per medewerker en een hoger verzuim dan begroot.

Om dit negatieve resultaat om te buigen, en daarmee het financiële verlies in 2022 te beperken, is in september een aantal veranderingen doorgevoerd in de vorm van een interventieplan (zie ook hoofdstuk 2). Ook in 2023 moet een inspanning gepleegd worden om het gewenste resultaat daadwerkelijk te bereiken. De inspanningen die in 2022 zijn verricht in het kader van dit interventieplan hebben ook een positieve doorwerking op de exploitatiecijfers van 2023. 

Bij de interim-controle in 2022 is door de accountant geconstateerd dat verschillende administratieve processen bij GGMD niet op orde waren. Het ging hierbij met name om:

  • de volledigheid en juistheid van de zorgdossiers voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg
  • de controle op en autorisatie van de urenregistratie door de managers
  • het proces van de jaarafsluiting inclusief de voorbereiding van de accountantscontrole.

Hierop is in november 2022 een verbeterplan opgesteld dat in het eerste kwartaal van 2023 is uitgevoerd. Met de uitvoering van dit verbeterplan zijn niet alleen de tekortkomingen voor het jaar 2022 afdoende weggenomen maar is tegelijkertijd een aanzienlijke verbetering in de betreffende processen doorgevoerd vanaf januari 2023. Dit heeft geleid tot een structurele verbetering van de interne beheersing in 2023.

In 2023 worden de bedrijfsondersteuning en de financiën nog verder op orde gebracht zodat de organisatie duurzaam in control is en blijf

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster