Hoofdstuk 6

Risico’s en onzekerheden

Risico’s en onzekerheden

GGMD streeft naar een goed inzicht in de risico´s zodat tijdig de juiste vervolgstappen bepaald en ingezet kunnen worden. Risicomanagement binnen GGMD is gericht op beheersing en uitbanning van risico´s op hoofdlijnen. Het is een middel om op een gestructureerde manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en beter te beheersen.

De strategische en tactische risico’s van de organisatie en in mindere mate op de operationele risico’s omvat de volgende vier risicogebieden:

 1. Kwaliteit en veiligheid van de begeleiding en behandeling
 2. Veilige werkomgeving
 3. Gezonde bedrijfsvoering
 4. Bestuur en strategie

GGMD beweegt zich in een veranderende omgeving. Risicomanagement is daarom een continu proces. Het is van belang om minimaal één keer per jaar opnieuw naar de risico’s te kijken zodat de voortgang van de beheersmaatregelen goed gevolgd wordt en nieuwe risico’s tijdig worden gesignaleerd.

GGMD streeft naar een goed inzicht in de risico´s zodat tijdig de juiste vervolgstappen bepaald en ingezet kunnen worden. Risicomanagement binnen GGMD is gericht op beheersing en uitbanning van risico´s op hoofdlijnen. Het is een middel om op een gestructureerde manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en beter te beheersen.

In 2022 is er door de bestuurder twee keer een sessie risicomanagement belegd samen met  de leden van het strategisch MT en de geneesheer-directeur. De focus lag vooral op de strategische en tactische risico’s van de organisatie en in mindere mate op de operationele risico’s. Het doel van deze sessies is het verkrijgen van inzicht in de risico’s op de volgende vier risicogebieden:

 1. Kwaliteit en veiligheid van de begeleiding en behandeling
 2. Veilige werkomgeving
 3. Gezonde bedrijfsvoering
 4. Bestuur en strategie

Aan de hand van een risicomatrix zijn de belangrijkste risico’s voor GGMD in beeld gebracht, gescoord en zijn de benodigde beheersmaatregelen benoemd. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico’s worden beïnvloed.

Risico’s die zijn geïnventariseerd en die een grote prioriteit hebben voor GGMD zijn onder meer:

 • Een aantal basisprocessen binnen GGMD behoeft verdere verbetering. Dit geldt zowel voor het primaire proces als een aantal secundaire processen.
 • Er is op dit moment sprake van een onoverzichtelijk dienstenaanbod. Het aanbod varieert per team of regio en wordt sterk bepaald door de aanwezige deskundigheid in de teams.
 • Tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel, met name GZ-psychologen. Dit kan leiden tot een stagnatie in de toestroom van cliënten waardoor er minder cliënten behandeld kunnen worden.
 • Toename (onvoorspelbare) uitstroom personeel. Uitstroom is kostbaar omdat dit betekent dat nieuwe medewerkers aangetrokken, ingewerkt en geschoold moeten worden en het kan een negatief effect hebben op de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Hoge inflatie kan druk zetten op de toename van kosten welke onvoldoende gedekt worden door de afgesproken tarieven.
 • Blijvend omzetverlies onder meer vanwege de gevolgen van de invoering van het zorgprestatiemodel en de gerealiseerde te lage declarabiliteit van de medewerkers (de gewenste norm conform de begroting werd in 2022 niet gehaald) en de gevolgen daarvan voor de liquiditeit.

GGMD beweegt zich in een veranderende omgeving. Risicomanagement is daarom een continu proces. Het is van belang om minimaal één keer per jaar opnieuw naar de risico’s te kijken zodat de voortgang van de beheersmaatregelen goed gevolgd wordt en nieuwe risico’s tijdig worden gesignaleerd. Gelet op de hierboven gesignaleerde risico’s vragen de beheersmaatregelen momenteel de continue aandacht van het bestuur en management van GGMD.

Daarnaast wordt er in de kaderbrief en de begroting ook altijd een risicoparagraaf opgenomen. Tot slot is er in het najaar een RI&E uitgevoerd op alle kantoorlocaties van GGMD. In 2023 wordt hier opvolging aan gegeven.

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster