Hoofdstuk 5

Financiën

Financiëel overzicht

Samenvatting

Behaalde omzet en resultaat

In het verslagjaar is een resultaat behaald van € 1.715k verlies (begroot € 102k).
  • De bedrijfsopbrengsten zijn uitgekomen op € 15.212k
  • De bedrijfskosten bedroegen € 16.927k
  • Het eigen vermogen is afgenomen van € 4.739k in 2021 naar € 3.024k in 2022

Als gevolg van het verlies van 2022 is de solvabiliteit afgenomen naar 38%. De door GGMD bepaalde minimale norm is 25%. Door het verlies is de liquiditeit afgenomen tot € 3.178k.

In 2022 was er sprake van een negatieve kastroom van € 2.400k als gevolg van het geleden verlies en in het boekjaar gedane investeringen. In 2022 was er geen financieringsbehoefte omdat er voldoende liquide middelen aanwezig waren.

Voor 2022 werd een omzetstijging verwacht € 1.041. Deze stijging is niet gerealiseerd. Belangrijkste oorzaak is dat de zorgproductiviteit per fte zorgmedewerker achterbleef ten opzichte van de begroting en ook ten opzichte van 2021. Alle geldstromen bleven achter ten opzichte van de begroting.

De omzet in de geldstroom GGZ bleef het meest achter (€ 773k). Oorzaak daarvoor is de eerdergenoemde lage productiviteit en ook de overstap naar een nieuwe financieringsmethodiek, het zorgprestatiemodel (ZPM). In het ZPM is het tarief voor dekking van de indirecte uren onvoldoende gebleken en daarnaast is de financiering voor de dienstverlening door tolken lager.

Voor 2022 werden hogere kosten begroot vanwege een toename van het zorgpersoneel en management voor de locaties. Daarnaast zijn extra kosten begroot om de verbeterprojecten te realiseren om de basisprocessen van de organisatie op orde te brengen. De overschrijding van personele kosten zijn veroorzaakt door hogere sociale lasten en hogere kosten inhuur personeel niet in loondienst.

Verwachte gang van zaken

Voor 2023 is een resultaat begroot van € 111k, waardoor de verwachting is dat de solvabiliteit en liquiditeit in beperkte mate verbeteren. Vanwege voldoende eigen liquide middelen is er voor 2023 geen behoefte aan externe financiering ontstaan.

In 2023 neemt de formatie van GGMD met 1,3 fte toe. Dit is het resultaat van een toename van zorgmedewerkers met 4,3 fte en afname van overhead met 3 fte. Het behalen van de omzet in 2023 zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van het behalen van de begrote declarabiliteitsnorm van zorgmedewerkers. Daarnaast is het van belang dat met alle voor GGMD relevante zorgverzekeraars contracten voor 2023 worden afgesloten. Verwacht wordt dat dit voor 2023 wordt gerealiseerd.

Financiële instrumenten

Maandelijks wordt een managementrapportage opgesteld en besproken om de voortgang van de doelstellingen te monitoren. Afhankelijk van de ontwikkelingen worden maatregelen genomen om op afwijkingen bij te sturen. De prijsrisico’s worden afgedekt door de contracten met de zorgverzekeraars.

Omdat GGMD over voldoende liquiditeit beschikt is het niet nodig om een liquiditeitsrisico af te dekken en zijn kredietfaciliteiten niet nodig. Een kasstroomrisico kan zich voordoen als GGMD niet in staat is om de geleverde zorg te declareren of zorgverzekeraars niet in staat zijn declaraties af te handelen en te betalen. In dat geval wordt dit afgedekt door bevoorschotting met de verzekeraars af te spreken.

Toekomstparagraaf

In 2023 vindt een investering plaats van XXX voor de in 2023 in gebruik te nemen locatie in Alkmaar. Vanwege de goede liquiditeitspositie van GGMD is er in 2023 vooralsnog geen financieringsbehoefte.

De personele bezetting vraagt in 2023 constant aandacht van GGMD. Dit is het gevolg van de krappe arbeidsmarkt in de zorg en het hoge verloop van zorgpersoneel. We zetten in op het zoveel mogelijk in dienst houden van personeel door aantrekkelijk werkgeverschap. Daarnaast zal er veel aandacht uitgaan naar de verzuimbegeleiding om het verzuim zo gering mogelijk te houden. De omzetontwikkeling en rentabiliteit zijn in belangrijke mate afhankelijk van de productiviteit van zorgpersoneel.

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster