Hoofdstuk 5

Financiën

Financiëel overzicht

Behaalde omzet en resultaat

In 2022 is een resultaat behaald van ongeveer anderhalf miljoen euro.

  • De totale opbrengsten bedroegen ruim 15 miljoen euro.
  • Het eigen vermogen door het negatieve resultaat afgenomen.
  • De solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) bedraagt in 2022 57%.
  • In 2022 was er geen financieringsbehoefte omdat er voldoende liquide middelen aanwezig waren.


Maandelijks wordt een managementrapportage opgesteld en besproken om de voortgang van de doelstellingen te monitoren. Afhankelijk van de ontwikkelingen worden maatregelen genomen om op afwijkingen bij te sturen.

De personele bezetting vraagt in 2022 constant aandacht van GGMD. Dit is het gevolg van de krappe arbeidsmarkt in de zorg en het verloop van zorgpersoneel. We zetten in op het zoveel mogelijk in dienst houden van personeel door aantrekkelijk werkgeverschap. Daarnaast gaat veel aandacht uitgaan naar de verzuimbegeleiding om het verzuim zo gering mogelijk te houden.

Behaalde omzet en resultaat

In het verslagjaar is een resultaat behaald van € 1.487.000 verlies (begroot € 102.000 positief).

  • De bedrijfsopbrengsten bedroegen € 15.208.000.
  • De bedrijfslasten bedroegen € 15.405.000 en de rentelasten € 13.000.
  • Het eigen vermogen per 31-12 is door het negatieve resultaat afgenomen van € 4.991.000 in 2021 naar € 3.504.000 in 2022.

De door GGMD bepaalde minimale norm is 25%. In 2022 was er sprake van een negatieve kastroom van € 1.093.000 als gevolg van het negatieve resultaat en de in het boekjaar gedane investeringen. De afname van de vorderingen door de afrekening van de DBC’s per 31-12-2021 compenseert deze daling gedeeltelijk. De liquiditeit is door een negatieve kasstroom van € 1.093.000 afgenomen tot € 3.503.000.

De solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) bedraagt in 2022 55% (2021: 58%). In 2022 was er geen financieringsbehoefte omdat er voldoende liquide middelen aanwezig waren.

Voor 2022 werd een omzetstijging verwacht € 1.041.000. Deze stijging is niet gerealiseerd. Belangrijkste oorzaak is dat het aantal declarabele uren per fte achterbleef ten opzichte van de begroting en ook ten opzichte van 2021.

De omzet van de GGZ bleef het meest achter (ca. € 1,1 mln). Oorzaak daarvoor is de eerdergenoemde lage productiviteit en ook de overstap naar een nieuwe financieringsmethodiek, het zorgprestatiemodel (ZPM). In het ZPM is het tarief voor dekking van de indirecte uren onvoldoende gebleken en daarnaast is de financiering voor de dienstverlening door tolken lager.

Voor 2022 werden hogere kosten begroot vanwege een toename van het zorgpersoneel en management voor de locaties. Daarnaast zijn extra kosten begroot om de verbeterprojecten te realiseren om de basisprocessen van de organisatie op orde te brengen. De overschrijding van personele kosten zijn veroorzaakt door hogere sociale lasten en hogere kosten inhuur personeel niet in loondienst.

Verwachte gang van zaken

Voor 2023 is een resultaat begroot van € 111.000, waardoor de verwachting is dat de solvabiliteit en liquiditeit in beperkte mate verbeteren. Vanwege voldoende eigen liquide middelen is er voor 2023 geen behoefte aan externe financiering ontstaan.

In 2023 neemt de formatie van GGMD met 1,3 fte toe. Dit is het resultaat van een toename van zorgmedewerkers met 4,3 fte en afname van overhead met 3 fte. Het behalen van de omzet in 2023 zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van het behalen van de begrote declarabiliteitsnorm van zorgmedewerkers. Daarnaast is het van belang dat met alle voor GGMD relevante zorgverzekeraars contracten voor 2023 worden afgesloten. Verwacht wordt dat dit voor 2023 wordt gerealiseerd.

Financiële instrumenten

Maandelijks wordt een managementrapportage opgesteld en besproken om de voortgang van de doelstellingen te monitoren. Afhankelijk van de ontwikkelingen worden maatregelen genomen om op afwijkingen bij te sturen. De prijsrisico’s worden afgedekt door de contracten met de zorgverzekeraars.

Omdat GGMD over voldoende liquiditeit beschikt is het niet nodig om een liquiditeitsrisico af te dekken en zijn kredietfaciliteiten niet nodig. Een kasstroomrisico kan zich voordoen als GGMD niet in staat is om de geleverde zorg te declareren of zorgverzekeraars niet in staat zijn declaraties af te handelen en te betalen. In dat geval wordt dit afgedekt door bevoorschotting met de verzekeraars af te spreken.

Toekomstparagraaf

De personele bezetting vraagt in 2023 constant aandacht van GGMD. Dit is het gevolg van de krappe arbeidsmarkt in de zorg en het hoge verloop van zorgpersoneel. We zetten in op het zoveel mogelijk in dienst houden van personeel door aantrekkelijk werkgeverschap. Daarnaast zal er veel aandacht uitgaan naar de verzuimbegeleiding om het verzuim zo gering mogelijk te houden. De omzetontwikkeling en rentabiliteit zijn in belangrijke mate afhankelijk van de mate van declarabiliteit van de zorgmedewerkers.

Jaarrekening

De jaarrekening 2022 is hier te vinden.

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster