Governance

Governance

Raad van Toezicht
Het is van belang dat interne belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op de zorg, dienstverlening en de koers van GGMD.  Daarbij gaat het om medezeggenschap van cliënten (Cliëntenraad), medewerkers (Ondernemingsraad) en advisering en beïnvloeding door professionals.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen GGMD. De RvT staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. De RvT fungeert tevens als werkgever van de bestuurder.

In 2022 heeft de RvT zes keer (fysiek) vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder. Voorafgaand hieraan vonden agenda-overleggen plaats van de bestuurder met de voorzitter van de RvT en een roulerend lid. Naast deze plenaire RvT vergaderingen vonden er gedurende het jaar zowel fysiek als digitaal commissievergaderingen plaats.

Vanuit de RvT is er in 2022 bijzondere aandacht uitgegaan naar de financiële situatie van GGMD. Er was sprake van een achterblijvend resultaat en ook de implementatie van het zorgprestatiemodel (ZPM) in de GGZ vroeg bijzondere aandacht.

Cliëntenraad
De cliëntenraad (CR) van GGMD praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste taak van de CR is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De CR adviseert de bestuurder van GGMD over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De CR bestaat uit cliënten met brede ervaring en deskundigheid, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen.

Adviseren
In 2022 heeft de CR 8 keer vergaderd met de bestuurder. De CR heeft advies  uitgebracht of instemming verleend ten aanzien van:

 • de begroting 2022
 • de aanstelling van de geneesheer-directeur
 • het beleid informatieveiligheid
 • het profiel van de interim bestuurder
 • het profiel van de voorzitter RvT


Er is geen advies uitgebracht door de CR op de jaarrekening 2021. De jaarrekening is wel op hoofdlijnen toegelicht aan de CR.

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad, wiens taak het is de belangen van zowel de medewerkers als de organisatie te behartigen, heeft zich er ook in 2022 voor ingespannen om signalen vanuit de werkvloer onder de aandacht van de bestuurder te brengen.

Door twee verkiezingen in 2022 kon de OR vanaf augustus voltallig aan de slag.

De OR heeft zich in 2022 oa gebogen over:

 • Arbeidsomstandigheden en standplaatswijziging voor de nieuwe locaties Zoetermeer en Alkmaar
 • Uitvoering van de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) voor alle locaties van GGMD
 • Instellen van een externe klachtencommissie en vertrouwenspersoon voor de medewerkers


Medische staf

in 2022 is besloten dat er naast de medezeggenschapsorganen (Ondernemingsraad en Cliëntenraad) een vorm van inspraak wordt georganiseerd voor de professionals van GGMD. Dit is gedaan in de vorm van een (informele) medische staf om allereerst de inspraak en betrokkenheid van de psychiaters te vergroten.

De medische staf is op 1 oktober 2022 van start gegaan.

De regels voor goed bestuur en toezicht van zorgorganisaties zijn onder andere vastgelegd in de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht van GGMD hanteert deze code bij haar functioneren en is daarop intern en extern aanspreekbaar.
Daarnaast is het van belang dat interne belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op de zorg, dienstverlening en de koers van GGMD.  Daarbij gaat het om medezeggenschap van cliënten (Cliëntenraad), medewerkers (Ondernemingsraad) en advisering en beïnvloeding door professionals.

Bestuur en toezicht

De bestuurder heeft de dagelijkse leiding over GGMD en is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, een gezonde bedrijfsvoering en de continuïteit van de organisatie. In verband met langdurige afwezigheid van de bestuurder, mevrouw Van Oldeniel nam mevrouw Lieke Jansen op 12 december 2022 de bestuurlijke verantwoordelijkheid en taken over. Met Lieke Jansen is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afgesloten.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen GGMD. De RvT staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. De RvT fungeert tevens als werkgever van de bestuurder.

Samenstelling RvT
De RvT van GGMD bestaat uit vijf leden zoals weergegeven in onderstaande tabel. De (neven)functies van de leden zijn niet strijdig met het belang van GGMD. Eind 2022 heeft de heer Hut zijn RvT lidmaatschap beëindigd. De ontstane vacature wordt in 2023 ingevuld.

Overzicht hoofd- en nevenfuncties leden RvT van GGMD (peildatum december 2022).

Voorzitter RvT

Voorzitter Remuneratiecommissie 

Aandachtsgebieden:
Sociale innovatie, ondernemerschap

Hoofdfunctie:

 • Boardroomcoach voor bestuurders met lef

1
Nevenfuncties:

 • Lid en vicevoorzitter Raad van Toezicht St Perspektief en voorzitter Auditcommissie
 • Lid en vicevoorzitter Raad van Toezicht SWZ en voorzitter commissie Kwaliteit
  1

Vice voorzitter RvT

Lid Audit commissie 
Lid Remuneratiecommissie

Aandachtsgebieden:
Bestuurlijke ervaring, inhoudelijk achtergrond (zorg), Governance 

Hoofdfunctie:

 • Voorzitter Raad van Bestuur De Rijnhoven (tot 01-02-2023)

1
Van de hoofdfunctie afgeleide functies: 

 • Lid Commissie Arbeid ActiZ
 • Voorzitter CAO VVT onderhandelingsdelegatie ActiZ
 • Voorzitter Sociaal Overleg VVT
 • Voorzitter BOZ (Brancheorganisaties in de Zorg) CAO coördinatieoverleg
 • Voorzitter Stuurgroep Mens en Werk
 • Lid Stuurgroep MDIEU
 • Lid Bruggroep Administratieve Lasten en Regeldruk
 • Voorzitter Stuurgroep Africare
 • Bestuurslid Health Hub Utrecht
 • Lid Bestuurstafel Gezond Utrecht

1
Nevenfuncties: 

 • Voorzitter Raad van Toezicht Ons Tweede Thuis
 • Voorzitter Raad van Toezicht De Merwelanden
 • Voorzitter Raad van Toezicht Malderburch
 • Voorzitter ZonMW programmacommissie Langdurige Zorg en Ondersteuning
 • Lid Programmacommissie COVID19 – Besmetting en Verspreiding
 • Lid Bestuur Wijkcoöperatie Oost Voor Elkaar

Voorzitter Audit commissie 

Aandachtsgebieden:
Financiën en bedrijfsvoering 

Hoofdfunctie:

 • Directeur Financiën & Control bij AxionContinu

1
Nevenfuncties: 

 • Voorzitter Raad van Toezicht Pleyade
  1

Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid 

Aandachtsgebieden:
Bestuurlijke ervaring, zorg- en kwaliteit inhoudelijke kennis   

Hoofdfunctie:

 • Lid Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek (tot 01-12-2022)
 • Zelfstandig adviseur in de zorg

1
Van hoofdfunctie afgeleide functies: 

 • Bestuurslid IZZ
 • Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor bestuurders in de Zorg (NVZD) (tot 01-04-2022)
 • Voorzitter commissie Arbeidszaken NVZD (tot 01-04-2022)
 • Lid bestuursadviescommissie Arbeidsmarkt Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) (tot 01-12-2022)

1
Nevenfunctie: 

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Prenatale Screening Nijmegen (SPN)
  1

Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid 

Aandachtsgebieden:
ICT, Voordracht lid CR   

Hoofdfunctie:

 • CIO Deventer Ziekenhuis 

1
Nevenfunctie: 

 • Voorzitter Raad van Toezicht ‘De Lichtenvoorde’ 
  1

Vergaderingen & besluitvorming
In 2022 heeft de RvT zes keer (fysiek) vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder. Voorafgaand hieraan vonden agenda-overleggen plaats van de bestuurder met de voorzitter van de RvT en een roulerend lid. Naast deze plenaire RvT vergaderingen vonden er gedurende het jaar zowel fysiek als digitaal commissievergaderingen plaats.

Vanuit de RvT is er in 2022 bijzondere aandacht uitgegaan naar de financiële situatie van GGMD. Er was sprake van een achterblijvend resultaat en ook de implementatie van het zorgprestatiemodel (ZPM) in de GGZ vroeg bijzondere aandacht. Door de bestuurder is in september een interventieplan opgesteld om de negatieve resultaatontwikkeling om te buigen en de omzet te verhogen.
In december adviseerde de RvT de tijdelijk bestuurder over te gaan tot de benoeming van een tijdelijk directeur Financiën. Dit gebeurde in de persoon van de heer Hans Remmelzwaan.

In 2022 nam de RvT van GGMD onder meer de volgende besluiten:

 • goedkeuring Jaarrekening 2021 (inclusief accountantsverslag 2021)
 • goedkeuring jaarverslag stichting 2021
 • vaststelling WNT-classificatie GGMD 2022
 • vaststelling algemene profielschets RvT
 • vaststelling drie commissiereglementen (reglement van de Remuneratiecommissie, de Auditcommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid)
 • goedkeuring statutenwijziging
 • vaststelling aanpassingen reglement Raad van Toezicht
 • goedkeuring aanpassingen reglement Raad van Bestuur
 • goedkeuring langdurige huurovereenkomst nieuwe kantoorlocatie Alkmaar
 • vaststelling bezoldiging RvT 2023 (conform de WNT bezoldigingsmaxima het NVTZ-advies)
 • aanstelling tijdelijk bestuurder voor de periode van een half jaar

De begroting wordt normaliter aan het eind van het jaar vastgesteld door de bestuurder met goedkeuring van de RvT en een advies van de cliëntenraad. Vanwege de (langdurige) afwezigheid van de bestuurder is dit doorgeschoven naar begin 2023 en heeft toen onder verantwoordelijkheid van de tijdelijk bestuurder plaatsgevonden.

Commissies RvT
Om de besluitvorming in de RvT zo goed mogelijk voor te bereiden zijn er een drietal commissies.

Auditcommissie
In de vergaderingen van deze commissie sluiten de bestuurder en de manager bedrijfsvoering aan. Vanaf december is ook de directeur Financiën aanwezig. Er hebben twee extra vergaderingen plaatsgevonden zowel vanwege de financiële situatie als het moeizame verloop van het jaarrekeningproces en de opvolging van de verbeterpunten uit de managementletter.

In 2022 is er net zoals in 2021 veel aandacht uitgegaan naar het verbeteren van de bedrijfsvoering en het beheersen van de bedrijfsmatige processen. Eind 2021 is er door een extern bureau een analyse uitgevoerd op de bedrijfsvoeringprocessen. Op basis van deze analyse is er in 2022 gewerkt aan de verdere professionalisering en versterking van de bedrijfsvoering. De reguliere planning en control cyclus heeft om die reden om meer aandacht gevraagd.
Het proces met betrekking tot de jaarrekening 2021 was intensief en tijdrovend. De auditcommissie  is in dit proces door de bestuurder, manager bedrijfsvoering en de accountant uit oogpunt van transparantie en zorgvuldigheid goed meegenomen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een goedkeurende verklaring.   

Commissie Kwaliteit en Veiligheid
De commissie heeft drie keer vergaderd in 2022 waarbij de bestuurder en de manager zorg en behandeling aanwezig waren. Eenmaal sloot de geneesheer-directeur aan voor een toelichting op zijn jaarverslag. Naar aanleiding van het jaarverslag over 2021 is een plan van aanpak opgesteld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Andere thema’s die aan de orde zijn geweest zijn informatieveiligheid, de ontwikkelingen rondom het Kwaliteitsstatuut GGZ, het opzetten van een medische staf en de vitaliteit van medewerkers.

Remuneratiecommissie
In 2022 heeft de remuneratiecommissie het proces rondom de aankomende herbenoemingen van een drietal RvT leden in 2023 uitgelijnd en voorbereid. In verband met ontstentenis van de bestuurder kon het geplande jaargesprek niet plaatsvinden. De remuneratiecommissie voert reglementair tweemaal per jaar een gesprek met de bestuurder. In 2022 heeft alleen begin 2022 het ontwikkelgesprek plaatsgevonden.

Verbinding met de organisatie
De RvT investeert in binding met de organisatie door contact te onderhouden met de Ondernemingsraad (OR), de cliëntenraad (CR) en het management. In 2022 zijn er twee toezichthouders aangesloten bij twee vergaderingen van de OR (artikel 24 vergaderingen) en zijn er twee toezichthouders tweemaal aangesloten bij een vergadering van de cliëntenraad met de bestuurder.

Daarnaast heeft er in september een vierradenoverleg plaatsgevonden over het huidige dienstenaanbod van GGMD. Deelnemers aan dit overleg waren de RvT leden, de bestuurder en de adviseur marketing en communicatie en een vertegenwoordiging vanuit de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Er is afgesproken dat in 2023 ook een aantal managers aansluiten bij het vierradenoverleg.

Tot slot heeft de RvT in september een open gesprek gevoerd met de leden van het strategisch managementteam.

Bij de RvT bestaat de wens om meer in contact te komen met de managers en een beter beeld te krijgen van hetgeen er speelt binnen de teams. In 2023 zal daarom met enige regelmaat een manager uitgenodigd worden voor een deel van de RvT vergadering om een presentatie te geven over de ontwikkelingen binnen de teams.

Professionalisering en zelfevaluatie
Op 30 september vond een zelfevaluatie van de RvT plaats onder begeleiding van een extern deskundige. De Raad besprak zijn eigen functioneren en reflecteerde hierop met het oog op een optimale rolvervulling. Ook de samenwerking met de bestuurder kwam aan de orde.
Naar aanleiding van deze sessie heeft een gesprek plaatsgevonden tussen twee leden van de RvT en de bestuurder. Dit onder leiding van dezelfde externe deskundige van de zelfevaluatie. Doel was te komen tot afspraken over de wijze van samenwerking en het creëren van comfort voor de RvT.

Naar aanleiding van deze zelfevaluatie is de algemene profielschets van de RvT bijgesteld. Dit profiel geeft aan welke kwaliteit, competenties en eigenschappen van een lid van de RvT worden verwacht. Besproken is dat de toezichthouders zelf verantwoordelijk zijn voor het volgen van bijscholing. De gevolgde bijscholing wordt met elkaar gedeeld.

Aanpassing statuten en reglementen
Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (‘Wtza’) in werking getreden en is de nieuwe Governancecode Zorg 2022 van kracht geworden. Voor alle zorgaanbieders gelden daardoor nieuwe regels op het gebied van bestuur en toezicht.

In samenspraak met Van Doorne zijn de wijzigingen in de Governancecode en de Wtza getoetst aan de statuten en reglementen. Dit heeft geleid tot een beperkte actualisatie van zowel de statuten als de reglementen RvT en RvB om zo weer volledig ‘compliant’ te zijn. Daarbij zijn onder meer de maatregelen rondom belangenverstrengeling verder aangescherpt.

Bezoldiging
De leden van de RvT ontvangen een honorering voor de werkzaamheden die zij uitvoeren voor de toezichthoudende functie. GGMD is ingedeeld in klasse IV.

De door de RvT vastgestelde percentages van het klasse IV-maximum voor de bezoldiging zijn: 10% voorzitter, 8% vicevoorzitter en 6% lid. Dit ligt onder het percentage dat de WNT aangeeft en onder het advies van de NVTZ. Daarnaast heeft ieder RvT lid de gelegenheid om circa €500,- per jaar aan opleiding (professionaliseren toezicht) te besteden.

Reflectie 2022 door RvT
De hoofdpunten van 2022 waren de voortgaande professionalisering van de bedrijfsvoering, financiële vraagstukken en een bestuurder die door ziekte uitviel.

GGMD biedt hoogwaardige en gespecialiseerde zorg- en dienstverlening aan een relatief kleine groep cliënten en moet in het huidige financiële stelsel hoog aan de wind varen. De trend in de zorg waardoor relatief veel professionals als ZZP’er ingehuurd moet worden is een dure oplossing zowel door de werkbelasting op de professionals in loondienst als voor de financiën. Het aantal financieringsconstructen en de landelijke dekking die GGMD als specialist nodig heeft, vraagt een sterke en degelijke bedrijfsvoering. De relatief beperkte omvang van de organisatie limiteert en temporiseert de gewenste maatregelen. Mede daardoor is het van belang om te bouwen aan een robuuste bedrijfsvoering voor zowel de korte als langere termijn. De RvT concludeerde dat de organisatie hierop onvoldoende voortgang boekte. 

Uit de maandrapportage van het eerste kwartaal bleek GGMD op een fors verlies af te stevenen. Het herstelplan dat in september gereed was, leverde merkbare maar onvoldoende effecten op om tot een positief eindresultaat over 2022 te komen.

Noodzakelijke onderdelen voor maatschappelijke en geestelijke dienstverlening aan mensen met een gehoorbeperking worden beperkt vergoed. De bestuurlijke afweging tussen wenselijke en noodzakelijke dienstverlening en innovatie is in het afgelopen jaar aan de orde geweest.

In het vierde kwartaal is de bestuurder, mevrouw Van Oldeniel, door ziekte uitgevallen. Het strategisch managementteam (SMT) heeft haar de eerste weken vervangen. Doordat de uitval langer dan 6 weken zou duren heeft de RvT op 12 december mevrouw Lieke Jansen tot tijdelijk bestuurder benoemd. Op advies van de RvT heeft zij de bedrijfsvoering versterkt met een financieel directeur op tijdelijke basis.

In de eerste weken van bestuurlijke afwezigheid was er regelmatig afstemming tussen de RvT en SMT. De Raad spreekt haar dank en waardering uit voor de extra werkzaamheden van het SMT in deze periode. Het was voor de organisatie prettig om in rust door te kunnen werken aan het interventieplan. De RvT heeft ook met de OR en CR de bestuurlijke situatie besproken en advies gevraagd over het profiel en benoeming van de interim-bestuurder. De Raad kijkt met een goed gevoel en waardering terug op de prettige en open samenwerking met het SMT, de OR en de CR. Deze samenwerking weerspiegelt wederzijds vertrouwen en het gezamenlijk belang van GGMD.

Op het moment dat GGMD vanuit intern toezicht extra aandacht nodig had heeft de RvT als team regelmatig tussentijds vergaderd. De leden schuwen het goede gesprek niet waardoor we tot een afgewogen besluitvorming konden komen.

De organisatie heeft in 2023 – in voortzetting op het in 2022 met het interventieplan ingezette proces– nog een belangrijke uitdaging om de declarabiliteit te verbeteren. Voor bestuur, en management is het de eerste prioriteit om de organisatie weer naar een gezonde bedrijfsvoering te leiden.  De RvT zal ook in 2023 dichter op de organisatie zitten maar heeft de verwachting voor het einde van het jaar over te kunnen gaan tot regulier toezicht.

Zelfstandig aan het werk bij de gemeente Utrecht.

In deze video volgen we Michael, een medewerker bij de gemeente Utrecht. Michael is doof, werkt op de bezemwagen en zit vol ambities. Hij is blij met de hulp van Siska van GGMD.

Cliëntenraad

De cliëntenraad (CR) van GGMD praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste taak van de CR is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De CR adviseert de bestuurder van GGMD over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De CR bestaat uit cliënten met brede ervaring en deskundigheid, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen.

Samenstelling cliëntenraad
De cliëntenraad van GGMD bestond eind 2022 uit 7 leden en een ondersteuner. De samenstelling ziet er als volgt uit:

 • Alexander van Veen
 • Marlon van Rijswijk
 • Olga Tiebout-Hammerschlag
 • Jaap van Ewijk
 • Lia Schoneveld
 • Tim Zonnenberg
 • Ans van der Sanden (voorzitter)
 • Jacqueline Cox (ondersteuner)

Mark Schiffmaier en Erica van de Aker hebben in 2022 afscheid genomen als CR lid.

Adviseren
In 2022 heeft de CR 8 keer vergaderd met de bestuurder. De CR heeft advies uitgebracht of instemming verleend ten aanzien van:

 • de begroting 2022
 • de aanstelling van de geneesheer-directeur
 • het beleid informatieveiligheid
 • het profiel van de interim bestuurder
 • het profiel van de voorzitter RvT

Er is geen advies uitgebracht door de CR op de jaarrekening 2021. De jaarrekening is wel op hoofdlijnen toegelicht aan de CR.

De CR heeft een ongevraagd advies uitgebracht aan de bestuurder over de:

 • werkwijze bij corona
 • invulling van het vierradenoverleg in 2023
 • privacyverklaring en het delen van persoonlijke gegevens
Onderwerpen die verder aan de orde zijn geweest tijdens de vergaderingen met de bestuurder zijn:
 • Strategietraject en de Basis op orde
 • Kernwaarden
 • Elektronische cliëntdossier
 • Wachtlijst
 • Jaarplan van de stichting
 • Interne audits, CTO en VIM meldingen
 • Jaarverslag van stichting 2021
 • Jaarverslag 2021 van de 1e geneeskundige
 • Verhuizing locatie Zoetermeer en de daarmee gepaard gaande sluiting van locatie Rotterdam
 • Plan van aanpak kwaliteit van zorg
 • Directiebeoordeling 2021
 • Kaderbrief 2023
 • Conceptbegroting 2023

Contacten, bijeenkomsten en werkgroepen

 • De CR heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met de nieuwe clientvertrouwenspersoon.
 • De CR heeft in 2022 twee keer een eigen nieuwsbrief uitgebracht en verstuurd naar alle cliënten. Daarnaast is er in december een kerstgroet gestuurd vanuit de CR naar alle cliënten.
 • De CR is aangesloten bij het vierradenoverleg met de bestuurder, de RvT en een vertegenwoordiging van de OR.
 • Een afvaardiging van de CR heeft zitting in de werkgroep cliëntportaal Careweb.
 • De RvT woont twee keer per jaar een overlegvergadering van de CR bij. Indien nodig is er separaat contact met de RvT.
 • Afgevaardigden van de CR en OR hebben eenmaal met elkaar gesproken over gezamenlijk onderwerpen.

Deskundigheidsbevordering
In december 2022 heeft de CR een training gevolgd met als onderwerp de nieuwe WMCZ en taken/rollen CR.
De CR gaat zich in 2023 meer focussen op een aantal nog te kiezen onderwerpen. Daarnaast gaan de CR leden zich verdelen in commissies (financiën, PR en communicatie, kwaliteit van zorg).

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad, wiens taak het is de belangen van zowel de medewerkers als de organisatie te behartigen, heeft zich er ook in 2022 voor ingespannen om signalen vanuit de werkvloer onder de aandacht van de bestuurder te brengen.

Er was veel onrust bij medewerkers uit het team Rotterdam over de voorgenomen verhuizing van de teams in Rotterdam naar Zoetermeer. Ook de gestegen brandstofprijzen waren een grote zorg voor de medewerkers. De OR heeft onder andere het initiatief genomen om de mogelijkheid voor een collectief leaseplan bij GGMD te onderzoeken.

Vanaf het najaar heeft de OR zich extra ingezet rond de zorgwekkende financiële situatie van GGMD. Dit door regelmatig overleg, meedenken en het doorgeven van tips en adviezen vanuit de medewerkers.

Samenstelling ondernemingsraad
In 2022 bestond de OR uit:

 • voorzitter: Dineke Kramp
 • vice-voorzitter: Carla Vogelaar
OR-leden:
 • Leonie Stam
 • Kasper de Jonge
 • Linda van der Burgt (tot oktober)
Vanaf augustus:
 • Monique Pouw
 • Marijke Licher
 • Anke Hegemann
 • Gera Elferink (tot december)

Door twee verkiezingen in 2022 kon de OR vanaf augustus voltallig aan de slag. Linda van der Burgt en Gera Elferink moesten helaas later dit jaar toch stoppen. Door veel aandacht te besteden aan teambuilding, ook in twee trainingsdagen, is een sterk team ontstaan: een krachtige basis voor het OR-werk.

Advies- en instemmingsaanvragen
De OR heeft zich in 2022 gebogen over:

 • Arbeidsomstandigheden en standplaatswijziging voor de nieuwe locaties Zoetermeer en Alkmaar
 • Uitvoering van de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) voor alle locaties van GGMD
 • Instellen van een externe klachtencommissie en vertrouwenspersoon voor de medewerkers
 • Het informatiebeveiligingsbeleid, voor zover van toepassing op de medewerkers
 • Wijziging in het gemiddeld aantal scholingsuren voor medewerkers
 • Benoeming van de interim bestuurder.

In november werd de bestuurder Hetty van Oldeniel langdurig ziek. In nauw overleg met de Raad van Toezicht heeft de OR tijdig een positief advies kunnen geven op de benoeming van de tijdelijk bestuurder Lieke Jansen.

Medische staf

Inhoudelijk meedenken wordt gewaardeerd binnen GGMD. De bestuurder heeft baat bij constructieve sparringpartners om het beleid van GGMD goed vorm te geven. Vanuit de Governancecode zorg en de CAO GGZ worden ook eisen gesteld aan de professionele medezeggenschap binnen (zorg)organisaties.

Daarom is er in 2022 besloten dat er naast de medezeggenschapsorganen (Ondernemingsraad en Cliëntenraad) een vorm van inspraak wordt georganiseerd voor de professionals van GGMD. Dit is gedaan in de vorm van een (informele) medische staf om allereerst de inspraak en betrokkenheid van de psychiaters te vergroten.

De medische staf is op 1 oktober 2022 van start gegaan. De medische staf vertegenwoordigt de belangen van de medisch specialisten (psychiaters) in dienstverband die binnen GGMD werkzaam zijn. De bestuurder en de informele medische staf hebben op regelmatige basis overleg met elkaar.

De medische staf van GGMD:

 • fungeert als een professionele gesprekspartner en inhoudelijk adviesorgaan van de bestuurder;
 • biedt de medische professionals een gremium om met de bestuurder in gesprek te kunnen gaan over de waarborging van de kwaliteit van de (medische) zorg;
 • vergroot de inbreng en de betrokkenheid van de medische professionals op het medisch en strategisch beleid van de organisatie en de zorginhoudelijke (beleids)ontwikkelingen.

De belangrijkste bestuurlijke en organisatorische afspraken binnen de medische staf van GGMD zijn vastgelegd in een reglement.

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster