Hoofdstuk 3

GGMD in beeld en getal

GGMD in beeld en getal

GGMD in beeld en getal

In het overzicht op deze pagina wordt GGMD in beeld en getal toegelicht. We willen hiermee de belangrijkste kerngetallen en resultaten die in 2022 zijn behaald laten zien. Het aantal unieke cliënten in 2021 was 2420 en in 2022 hadden we 2370 unieke cliënten.

Aantal medewerkers
In 2022 groeide GGMD met 7 medewerkers in loondienst. Op 31 december 2022 heeft GGMD 205 medewerkers in loondienst, met een gezamenlijk FTE van 151,3. Het aantal medewerkers dat als ZZP’er of via detachering (PNIL/Personeel niet in Loondienst) aan ons verbonden is, groeit in 2022 tot 23 medewerkers. Binnen de zorg daalde het aantal PNIL’ers van 12 naar 10 medewerkers. Onder staf (niet-zorg) is het aantal PNIL’ers in 2022 gestegen van 5 naar 13 medewerkers.

Aantal medewerkers met een auditieve beperking
GGMD streeft ernaar dat 25% van haar medewerkers zelf een auditieve beperking heeft. Onder de slechthorende medewerkers worden alleen die medewerkers geteld, die een schrijftolk inzetten bij groepsbijeenkomsten. Licht gehoorverlies wordt niet meegeteld. Op 31 december 2022 ligt dit percentage op 25%. We zien dat in de zorg 31% van de medewerkers doof of slechthorend is, terwijl dat in de niet-zorg 11% is.

In het verslagjaar is een resultaat behaald van €1.682.000 verlies (begroot €102.000 positief).

  • De bedrijfsopbrengsten bedroegen €15.208.000.
  • De bedrijfslasten bedroegen € 16.878.000 en de rentelasten €13.000.
  • Het eigen vermogen per 31-12 is door het negatieve resultaat afgenomen van €4.991.000 in 2021 naar €3.309.000 in 2022.

In het overzicht op deze pagina wordt GGMD in beeld en getal toegelicht. We willen hiermee de belangrijkste kerngetallen en resultaten die in 2022 zijn behaald laten zien. Het aantal unieke cliënten in 2021 was 2420 en in 2022 hadden we 2370 unieke cliënten.

Cliënten

Verdeling cliënten 2022 per doelgroep/Tinnitus

Percentageverdeling cliënten per doelgroep

Instroom cliënten 2022 per doelgroep

Omzet per doelgroep

Omzet per financieringsstroom

Medewerkers

Aantal medewerkers

In 2022 groeide GGMD met 7 medewerkers in loondienst. Op 31 december 2022 heeft GGMD 205 medewerkers in loondienst, met een gezamenlijk FTE van 151,3. Gemiddeld had GGMD in 2022 153,1 FTE in dienst. Gemiddeld werkt een medewerker van GGMD 0,74 FTE (26,5 uur per week).

Het aantal medewerkers dat als ZZP’er of via detachering (PNIL/Personeel niet in Loondienst) aan ons verbonden is, groeit in 2022 tot 23 medewerkers. Binnen de zorg daalde het aantal PNIL’ers van 12 naar 10 medewerkers. Onder staf (niet-zorg) is het aantal PNIL’ers in 2022 gestegen van 5 naar 13 medewerkers.

Uitstroom

In 2022 zijn er 35 medewerkers PIL uitgestroomd. Eind december zijn er 205 medewerkers PIL bij GGMD werkzaam. Dit betekent dat 17% van ons personeel is uitgestroomd. 75% van de uitstroom vond plaats binnen de zorg. Hier zien we een voor GGMD nieuwe ontwikkeling. In de jaren voor 2022 stroomden juist meer niet-zorg medewerkers dan zorgmedewerkers uit.

Er zijn 7 ZZP’ers uitgestroomd, dit waren allen zorgverleners (psychiaters en GZ-psychologen). Een aantal van deze ZZP’ers is vervangen door medewerkers in loondienst.

69% van de uitstromende medewerkers werkten minder dan 3 jaar bij GGMD.

Uitstroom naar zorg en niet-zorg

Uitstroom per functie

Instroom

In 2022 zijn 38 medewerkers in loondienst gestart bij GGMD. Dit betekent een groei van 3 medewerkers. 55% van de instroom bestond uit zorgmedewerkers. Dat is laag gezien het feit dat de uitstroom voor 75% uit zorgmedewerkers bestond.

Instroom vanuit zorg en niet-zorg

Aantal medewerkers met een auditieve beperking

GGMD streeft ernaar dat 25% van haar medewerkers zelf een auditieve beperking heeft. Onder de slechthorende medewerkers worden alleen die medewerkers geteld, die een schrijftolk inzetten bij groepsbijeenkomsten. Licht gehoorverlies wordt niet meegeteld. Op 31 december 2022 ligt dit percentage op 25%. We zien dat in de zorg 31% van de medewerkers doof of slechthorend is, terwijl dat in de niet-zorg 11% is.

Verzuim

De doelstelling van GGMD is een verzuimpercentage van maximaal 5%. In 2020 lag dit percentage op 5,31%. Het cumulatief verzuimpercentage van GGMD in 2021 is gestegen naar 6,64%. In 2022 is deze stijging doorgezet naar een cumulatief verzuimpercentage van 9,23%. Dit is hoger dan het gemiddelde in de branche GGZ (7,93%).

Opleidingsplaatsen GZ-psycholoog

GGMD heeft 1 opleidingsplaats voor een GZ-psycholoog in 2022. In 2023 wordt dat uitgebreid naar 2 plaatsen.

Aantal ervaringsdeskundigen

Er zijn 3 medewerkers opgeleid tot ervaringsdeskundige.

Aantal logopedisten

In 2022 hebben 30 logopedisten voor cliënten van GGMD trainingen spraakafzien verzorgd en 50 gebarentaaldocenten gebarencursussen (NmG / NGT / op maat).

Kwaliteit

Cliënttevredenheid

De cliënttevredenheid meten we met het CTO. In 2022 hebben 177 cliënten dit ingevuld. In 2023 willen we de respons graag verhogen. We zijn trots dat we gewaardeerd worden met een 8,6.

Keurmerken

Het HKZ-keurmerk is gecontinueerd in 2022.

We voldoen aan de normen van het Keurmerk Basis GGZ 2022.

Meldingen IGJ

We hebben geen meldingen van calamiteiten hoeven doen bij de IGJ

Klachten

Er zijn 12 klachten ingediend door cliënten bij de klachtenfunctionaris, hiervan zijn er 10 afgehandeld. De andere twee klachten zijn nog in behandeling. De klachten zijn naar tevredenheid van zowel de klager als GGMD opgelost.

GGMD is een lerende organisatie. Elk signaal dat we binnenkrijgen nemen we serieus. Door het goed oppakken van de klachten kunnen wij verbeteren. Bij het indienen van klachten kan hulp worden gevraagd aan de cliëntvertrouwenspersoon.

Datalekken

Bij GGMD nemen we elk (mogelijk) datalek serieus. Bij een datalek gaat het om ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot persoonsgegevens. En om het ongewenst vernietigen, verliezen, wijzigen en verstrekken van persoonsgegevens.

In 2022 zijn er 16 datalekken in totaal gemeld. Deze datalekken zijn zorgvuldig afgehandeld. Bij twee lekken is het besluit genomen om te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP kijkt zorgvuldig naar alle ontvangen meldingen en onderneemt waar nodig verdere acties. Voor geen van de meldingen heeft de AP verder onderzoek gedaan.

Financiën

In het verslagjaar is een resultaat behaald van € 1.487.000 verlies (begroot € 102.000 positief).

  • De bedrijfsopbrengsten bedroegen € 15.403.000.
  • De bedrijfslasten bedroegen € 16.878.000 en de rentelasten € 13.000.
  • Het eigen vermogen per 31-12 is door het negatieve resultaat afgenomen van € 4.991.000 in 2021 naar € 3.504.000 in 2022.

Een nadere toelichting op de financiën is opgenomen in paragraaf 5 van dit jaarverslag.

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster