Terugblik op 2022

Terugblik op 2022

2022 is een bewogen jaar geweest voor GGMD, met name op financieel gebied. Op 12 december is Lieke Jansen gestart als interim-bestuurder van GGMD. Daarnaast is er, mede gezien de financiële situatie van GGMD, tijdelijk versterking aangetrokken op financieel gebied door het tijdelijk aanstellen van een financieel directeur.

In 2022 is er veel aandacht uitgegaan naar het verbeteren van de ondersteuning van de teams. Het tactisch managementteam is vanaf 1 april weer op volle sterkte. Alle teams hebben nu weer een eigen leidinggevende.

In 2022 zijn we geconfronteerd met een aanzienlijk lagere omzet dan begroot, met een sterk dalend resultaat als gevolg. Door de invoering van het zorgprestatiemodel leiden GGZ-aanbieders een fors omzetverlies. Tevens werd bij GGMD duidelijk dat de verhouding tussen client- en niet-cliëntgebonden activiteiten en als gevolg daarvan de declarabiliteit uit balans is geraakt.
In september 2022 is er een interventieplan opgesteld om het negatieve resultaat om te buigen en de omzet te verhogen.

In de organisatie is hierdoor een positieve beweging ingezet die zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van de registratie, een toename van het aantal declarabele uren en een groei van het aantal cliënten.

Medewerkers van GGMD waarderen de mogelijkheden hun werk zo in te richten dat er sprake is van een goede werk-privébalans en er is voldoende ruimte voor scholing en ontwikkeling.

We hebben geconstateerd dat er in het MTO door medewerkers een flink signaal is afgegeven op een aantal fundamentele aspecten in/van de organisatie.

In het najaar van 2022 is op alle kantoorlocaties van GGMD een RI&E (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie) afgenomen. Het functiehuis is in 2022 geactualiseerd. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de aan de kernwaarden gekoppelde competenties, zijn beschreven en bekend bij de medewerkersIn 2020 lag het verzuim binnen GGMD gemiddeld op 5,31%. Dit was het jaar waarin de coronacrisis uitbrak. In 2021 is het gestegen naar 6,64% en in 2022 steeg het naar 9,23%.

GGMD heeft een scholingsbeleid dat zicht richt op bevoegde en bekwame medewerkers die veilige en verantwoorde zorg verlenen.

In 2022 had GGMD één opleidingsplaats voor GZ psychologen binnen de Volwassenzorg. In 2023 start er naast dezeeen GZ-opleidingsplaats binnen de Volwassenzorg ook een GZ- opleidingsplaats binnen het team Kind & Jeugd.

In augustus is een arbeidsmarktcommunicatiecampagne gestart om GGMD meer onder de aandacht te brengen van (potentieel) werkzoekenden. Daarnaast is er begin 2022 geïnvesteerd in een werkenbijggmd-pagina (werkenbijggmd.nl)

In 2022 is aandacht gekomen voor de externe communicatie om de zichtbaarheid en naamsbekendheid van GGMD te vergroten. Net zoals in 2021 zijn we in 2022 actief geweest op verschillende sociale media en waren we aanwezig bij diverse beurzen en congressen.

25 juli en 8 en 9 september vond de externe HKZ-audit plaats. Dit was een herbeoordeling. Met heel GGMD hebben we gezorgd voor een goed verloop van deze uitgebreide audit. GGMD heeft in 2021 het certificaat Basis GGZ van KiBG behaald.

Onder de naam Deelkracht werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen aan één einddoel: een samenleving die ook met een zintuiglijke beperking toegankelijk is. Door verschillende organisaties in de zorg en dienstverlening voor mensen met een zintuiglijke beperking wordt samengewerkt aan het vergroten van de expertise over auditieve en communicatieve beperkingen. Vanuit ZonMW worden deze projecten gefinancierd.

In 2022 heeft GGMD een vervolg pilot gedaan met de E-Health modules van Therapieland. Deze pilot was de opvolging van de pilot in 2021.Ook in 2022 participeerde GGMD in het SIAC, Samenwerkende Instellingen voor mensen met Auditieve en/of Communicatieve beperkingen. DB-connect is hét landelijk informatiepunt voor vragen over beperkt zijn in horen én zien. DB-connect is een samenwerkingsverband van Koninlijke Kentalis, Bartiméus, Koninklijke Visio, Kalorama én GGMD.

Dove, slechthorende en horende medewerkers werken samen binnen GGMD. Circa 25% van de medewerkers van GGMD is doof of slechthorend. Dit heeft als meerwaarde dat we ervaringsdeskundigen kunnen inzetten bij de begeleiding en behandeling van onze cliënten.

2022 is een bewogen jaar geweest voor GGMD, met name op financieel gebied. In dit hoofdstuk lees je meer over de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten die hebben plaatsgevonden.

Bestuur en management

Start interim-bestuurder
Op 12 december is Lieke Jansen gestart als interim-bestuurder van GGMD. Zij neemt voorlopig de taken van Hetty van Oldeniel over die vanwege ziekte tijdelijk haar werk als bestuurder van GGMD heeft moeten neerleggen. Lieke is door de Raad van Toezicht aangesteld om de continuïteit van de bestuurlijke taken te waarborgen en om samen met de medewerkers de ingeslagen koers voort te zetten.
Daarnaast is er, mede gezien de financiële situatie van GGMD, tijdelijk versterking aangetrokken op financieel gebied door het tijdelijk aanstellen van een financieel directeur.

Management weer op volle kracht
In 2022 is er veel aandacht uitgegaan naar het verbeteren van de ondersteuning van de teams. Het tactisch managementteam is vanaf 1 april weer op volle sterkte. Er zijn drie managers aangetrokken (in totaal zijn er vijf managers). Alle teams hebben nu weer een eigen leidinggevende. De manager biedt het team duidelijkheid en is zichtbaar en dichtbij is, kijkt mee, coacht en faciliteert.

Teamontwikkeling en leiderschapstraject management
Het is van belang om steeds te blijven aansluiten bij de taakvolwassenheid van een team, duidelijkheid te bieden over de kaders en een fijne en inspirerende werkomgeving te creëren. Dit vraagt om een coachende en faciliterende leiderschapsstijl. Om die reden is in het najaar van 2022 een ontwikkeltraject opgestart voor de managers waarbij teambuilding, de manier van samenwerken en de stijl van leidinggeven centraal staan.

Dit traject loopt door in 2023.  De besturingsfilosofie en de missie en visie van GGMD dienen daarbij als uitgangspunt. Medewerkers willen we een fijne en inspirerende werkomgeving geven. We faciliteren ze zodat zij in staat zijn om hun werk goed te doen en zorg en behandeling van goede kwaliteit te bieden.

Bedrijfsvoering

Omzetverlies GGZ en zorgprestatiemodel (ZPM)
In 2022 zijn we geconfronteerd met een aanzienlijk lagere omzet dan begroot, met een sterk dalend resultaat als gevolg. GGMD is echter niet de enige zorgaanbieder die te maken heeft met een omzetverlies. In 2022 is in de GGZ een nieuwe bekostiging in gevoerd, het zorgprestatiemodel (ZPM). Door de invoering van het ZPM leiden GGZ-aanbieders een fors omzetverlies. Tevens werd bij GGMD duidelijk dat de verhouding tussen client- en niet-cliëntgebonden activiteiten en als gevolg daarvan de declarabiliteit uit balans is geraakt. GGMD is een landelijke organisatie met een 12-tal locaties. Dit maakt dat er veel reistijd is. Mogelijk hebben de “coronajaren” waarin tijdelijk veel via beeldscherm gewerkt is tot een vertekend beeld geleid. Andere oorzaken voor het omzetverlies zijn het gestegen ziekteverzuim en cliënten die zonder afmelden niet naar een afspraak komen. Tot slot maakt de arbeidsmarksituatie dat er in toenemende mate met personeel niet in loondienst (PNIL) wordt gewerkt. Dit heeft een stijgend effect op de kosten.

Interventieplan 2022
In september 2022 is er een interventieplan opgesteld vanwege het oplopende negatieve resultaat van GGMD. Het doel van het interventieplan is om het negatieve resultaat om te buigen en de omzet te verhogen. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

 • de cliënt staat centraal
 • we doen ons werk op een professionele manier
 • we leveren een goede kwaliteit van zorg
 • we zijn een (financieel) gezonde organisatie

In de organisatie is hierdoor een positieve beweging ingezet die zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van de registratie, een nog beperkte toename van het aantal declarabele uren en een groei van het aantal cliënten. We zijn er echter nog niet. Ook in 2023 heeft het interventieplan nog prioriteit om tot het gewenste resultaat te komen en om de ingezette maatregelen een onderdeel te laten worden van het professioneel werken binnen GGMD.

In hoofdstuk 5 lichten we de financiële situatie en bedrijfsvoering van GGMD toe.

Medewerker- en organisatieontwikkeling (M&O)

Professionele en gemotiveerde medewerkers zijn de spil van GGMD. Het is van belang om medewerkers zodanig te ondersteunen en faciliteren zodat zij in staat zijn om zorg en behandeling van goede kwaliteit te bieden. Medewerkers van GGMD waarderen de mogelijkheden hun werk zo in te richten dat er sprake is van een goede werk-privébalans en er is voldoende ruimte voor scholing en ontwikkeling. Medewerkers geven ook aan dat er op het gebied van veiligheid en een inspirerende werkomgeving nog wel enige stappen te zetten zijn. 

MTO (medewerkertevredenheidsonderzoek)
In oktober heeft een MTO plaatsgevonden in samenwerking met Effectory. Het doel van het MTO is de tevredenheid van medewerkers te meten, waardoor duidelijker wordt wat we als organisatie kunnen doen om medewerkers te boeien en te binden en te leren hoe we kunnen verbeteren. De wens is om in de toekomst toe te werken naar steeds meer zelfstandig werkende teams. Daarom zijn er in het MTO een aantal vragen opgenomen over het team functioneren.

Begin november zijn de resultaten van het MTO gepresenteerd aan de managers en de Ondernemingsraad. De resultaten zijn ook gedeeld en besproken met de teams.
We hebben geconstateerd dat er door medewerkers een flink signaal is afgegeven op een aantal fundamentele aspecten in/van de organisatie. GGMD scoort niet hoog als werkgever.

We nemen dit signaal serieus en gaan daar verandering in brengen. De aandachtspunten vanuit dit MTO bepalen wat we gaan doen om in 2023 een verbetering te realiseren.

Veiligheid, werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting
In het najaar van 2022 is op alle kantoorlocaties van GGMD een RI&E (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie) afgenomen. Toetsing van de RI&E vindt in januari 2023 plaats waarna in februari het resultaat wordt opgeleverd. In de RI&E is er aandacht besteed aan de veiligheid bij het werken op kantoor, thuis en ambulant. Ook de psychosociale arbeidsbelasting is meegenomen. De RI&E is in samenwerking met de Arbo Unie uitgevoerd.

In 2023 wordt aan de hand van de uitkomsten van de RI&E en het MTO verder gewerkt aan de door medewerkers benoemde aandachtspunten betreffende veiligheid en de psychosociale arbeidsbelasting (waaronder de ervaren werkdruk) binnen GGMD.

In het kader van een veilige werkomgeving is in 2022 ook het bedrijfsnoodplan van GGMD door de coördinator Veiligheid en Preventie geactualiseerd. Onderdeel hiervan is een wijziging en verbetering van de BHV-organisatie binnen GGMD.

Actualisatie functiehuis met aandacht voor belonen en waarderen
Het functiehuis is in 2022 geactualiseerd. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de aan de kernwaarden gekoppelde competenties, zijn beschreven en bekend bij de medewerkers. In de functiebeschrijvingen zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers geborgd. Daarnaast is er bij de actualisatie van het functiehuis gekeken naar een reële beloning voor het werk dat gedaan wordt.

In september is er een bezwarenprocedure opgestart rondom de actualisatie van het functiehuis.  Medewerkers zijn hiermee in de gelegenheid gesteld om een bezwaar in te dienen op de inhoud en de inschaling van hun functie. De ingediende bezwaren zijn in behandeling genomen door de IBC (interne bezwaren commissie). De IBC heeft vervolgens een advies uitgebracht aan de bestuurder.  

Verzuim(begeleiding)
In 2020 lag het verzuim binnen GGMD gemiddeld op 5,31%. Dit was het jaar waarin de coronacrisis uitbrak. In 2021 is het gestegen naar 6,64% en in 2022 steeg het naar 9,23%. Ook landelijk stijgt het ziekteverzuim in de branche. Het verzuim in de branche GGZ is in 2022 7,93%. Dit is 1,3% hoger dan in 2021.

Door de uitbreiding van het aantal managers voor de zorgteams in het voorjaar van 2022 kan meer aandacht worden besteed aan medewerkers van GGMD die ziek zijn of dreigen uit te vallen. Met Arbo Unie is contact gelegd over wijzigingen in de verzuimbegeleiding. In oktober 2022 zijn we gestart met het geven van meer preventieve gezondheidsinformatie door de arbodienst en is de toegang tot het preventieve spreekuur van de arbodienst voor medewerkers vergemakkelijkt. In januari 2023 wordt gestart met de inzet van een verpleegkundige direct na bepaalde ziekmeldingen.

In 2023 willen we gaan werken met Herstelpaden. Per uitvalsoorzaak bestaat er een herstelpad dat duidelijkheid geeft in de stappen die door de medewerker en werkgever gezet kunnen worden naar herstel. Bij (dreigend) langdurige uitval kan de medewerker multidisciplinaire begeleiding krijgen vanuit de Arbo Unie. Ook de uitkomsten van de RI&E en het MTO bieden aanknopingspunten om het verzuim binnen GGMD terug te dringen. Tot slot zijn vanuit de CAO GGZ de Balansregeling en het Generatiepact ingevoerd om aandacht te geven aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Opleiding en ontwikkeling
GGMD heeft een scholingsbeleid dat jaarlijks vertaald wordt in een scholingsplan. Het doel van het scholingsbeleid is dat de medewerkers bevoegd en bekwaam zijn en veilige en verantwoorde zorg verlenen. Tevens draagt scholing bij aan de werving, behoud en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

In 2022 is er vanwege de coronacrisis een inhaalslag gemaakt op het gebied van scholing. Daarnaast is de kwaliteit van de gebarentrainingen verbeterd, en worden ze vaker aangeboden, omdat we werken met een interne gebarendocent. 

In januari 2022 is de GGMD Academie gelanceerd. De GGMD Academie is een digitale leeromgeving (LeerManagementSysteem) waarin medewerkers makkelijker kunnen zien welke scholingen aangeboden worden, interesses kunnen aangeven en zich kunnen aanmelden voor scholing.

Na een succesvolle start van de sprekersacademie in 2021 is dit voortgezet in 2022. De sprekersacademie is een online webinar voor alle medewerkers van GGMD, waarbij in 2022 de nadruk lag op een aantal inhoudelijke thema’s die de kwaliteit van zorg vergroten.

GZ-opleidingsplaatsen
In 2022 had GGMD één opleidingsplaats voor GZ psychologen binnen de Volwassenzorg. In 2023 start er naast deze GZ-opleidingsplaats binnen de Volwassenzorg ook een GZ-opleidingsplaats binnen het team Kind & Jeugd. Daarmee zijn er binnen GGMD in 2023 twee GZ-opleidingsplaatsen beschikbaar.

De tweede opleidingsplaats is niet gesubsidieerd en wordt door GGMD zelf bekostigd. Het doel hiervan is het verhogen van de kwaliteit van zorg en het binden van onze psychologen en orthopedagogen. Ook zijn we hiermee als organisatie aantrekkelijker voor nieuwe psychologen en orthopedagogen.

Uit het jaarlijkse magazine G.Hoor van GGMD komt onderstaand artikel over GGMD als praktijkopleidingsinstelling voor GZ-psychologen.

Arbeidsmarktcommunicatiecampagne
Binnen de zorg is er sprake van een groeiend tekort aan arbeidskrachten. Ook binnen GGMD zijn sommige vacatures moeilijk in te vullen. Tot 2022 vooral de vacatures voor psychiaters en GZ-psychologen, in 2022 zijn ook de vacatures voor psychologen/orthopedagogen moeilijker vervulbaar. Daarnaast kiezen steeds meer GZ-psychologen en psychiaters en andere zorgmedewerkers voor het ZZP-schap. Tot nu toe weet GGMD het aantal ZZP’ers in de zorg beperkt te houden. Voor 2023 ligt de focus met name in het aantrekken en behouden van voldoende regiebehandelaren.

In augustus is er in samenwerking met marketingbureau Epurple een arbeidsmarktcommunicatiecampagne gestart om GGMD meer onder de aandacht te brengen van (potentieel) werkzoekenden. Deze campagne bestaat uit een aantal fasen en liep door tot eind januari 2023. De campagne was voornamelijk gericht op het vergroten van onze online zichtbaarheid en heeft als doel het neerzetten van een betere en concretere employer branding waardoor we ook meer sollicitanten krijgen en de doorlooptijd van openstaande vacatures verkorten.

Daarnaast is er begin 2022 geïnvesteerd in een werken-bij-ggmd-pagina, werkenbijggmd.nl, om de werving te professionaliseren en GGMD als aantrekkelijk werkgever neer te kunnen zetten en om het proces van solliciteren voor zowel de sollicitant als het team M&O te stroomlijnen. Daarbij is aandacht besteed aan de klantreis van de sollicitant door hem/haar op de juiste momenten de juiste informatie te geven.

Zichtbaarheid en positionering GGMD

In 2022 is er naast de intensieve arbeidsmarktcampagne meer aandacht gekomen voor de externe communicatie om de zichtbaarheid en naamsbekendheid van GGMD te vergroten. Net zoals in 2021 zijn we in 2022 actief geweest op verschillende sociale media. Onze profielen op social media, Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter worden nog steeds goed bezocht.

Aanwezigheid op beurzen kon afgelopen jaar weer. We waren onder andere bij:

 • Het KNO-congres,
 • CI-congres,
 • Congres Schedelbasispathologie,
 • De ZieZo-beurs,
 • Taalgrenzen en
 • Partners in Verstaan.

Verder hebben we de banden aangehaald met een aantal samenwerkingspartners waaronder Gelderhorst, Gebarencentrum, VGN, nGGZ, Dovenschap, Swedoro, Oorfonds, Deelkracht, Fodok en Hoormij NVVS. Door deze contacten kan er meer gezamenlijk worden opgetrokken om voor onze doelgroep de beste ondersteuning te organiseren.

Net zoals in 2022 hebben alle cliënten, medewerkers en verschillende stakeholders in januari 2023 het magazine G.Hoor ontvangen. Dit is de derde editie van het magazine van GGMD met verhalen voor, door en over dove en slechthorende mensen. Naast de geprinte versie is er naar doofblinde cliënten een versie in braille gestuurd.

Onze manier van werken bij GGMD hebben we opgehangen aan de vier kernwaarden (Vernieuwend, Samenwerkend, Ondernemend en Professioneel). Om dit intern en extern uit te dragen hebben we een animatie gemaakt met ondertiteling en vertaald in NGT. De positieve reacties hierop geven aan dat we in de communicatie de juiste kant op bewegen.

GGMD wordt steeds beter zichtbaar en wordt daarom ook steeds vaker gevraagd bij te dragen aan diverse initiatieven. Bij verschillende organisaties, zoals Libra, presenteerde we onszelf en zochten we naar samenwerkingsmogelijkheden. In het noorden werken we samen met het Zorginnovatieforum. Een van de ideeën was een theater voor en door dove mensen. Helaas is de voorstelling uiteindelijk toch niet tot stand gekomen.

In de media waren we zichtbaar met onder meer onze bijdrage aan een artikel over tinnitus op nu.nl. We leverden een artikel aan over slechthorendheid op de werkvloer aan Loopbaanvisie en we waren actief in de week van het oorsuizen. De activiteiten op social media zorgen voor een betere zichtbaarheid en een steeds groeiende community.

We droegen verder bij aan het project podcast voor dove en slechthorende mensen van de VPRO en gaven input aan Pointer over toegankelijkheid. Omroep Max benaderde ons over het effect van de helmplicht op gehoorapparaten.

Kwaliteit van zorg

Plan kwaliteit van zorg
In de zomer van 2022 is er een plan van aanpak ‘Kwaliteit van zorg’ opgesteld. De aanleiding hiervoor was onder meer het jaarverslag 2021 van de eerste geneeskundige. Hieronder staat een aantal verbeterdoelen die onderdeel uitmaken van dit plan:

 • Verhogen van de respons van het CTO (cliënttevredenheidsonderzoek).
 • Verbeteren van de werkinstructie van de ROM (Routine Outcome Monitoring) en het uitzetten van voldoende vragenlijsten door de regiebehandelaren.
 • Ter beschikking stellen van een actuele en betrouwbare wachtlijst (met een referentie naar de Treeknorm).
 • Opzetten van een dossiercommissie en voorbereiden van (inhoudelijk) dossieronderzoek.
 • Oprichten lerend netwerk (dit is een vereiste vanuit het Kwaliteitsstatuut GGZ).

In 2022 zijn nog niet alle doelen bereikt. In 2023 vervolgen we dit traject.

Aanstelling geneesheer-directeur
Op 1 maart 2022 is een geneesheer-directeur aangesteld voor gemiddeld 8 uur per week, hij vervangt daarmee de Eerste Geneeskundige. De geneesheer-directeur speelt een belangrijke rol in het toezicht op de kwaliteit van zorg binnen GGMD en hij draagt zorg voor de Wet Verplichte GGZ (WvGGZ). De geneesheer-directeur adviseert de bestuurder op het gebied van de algemene kwaliteit en veiligheid van de zorg binnen de organisatie.

De geneesheer-directeur heeft in 2022 een belangrijke rol gespeeld in het actualiseren van het Kwaliteitsstatuut van GGMD. GGMD had een goedgekeurd kwaliteitsstatuut versie 2.0. Landelijk was er een vereiste om voor 1 juli 2022 een versie 3.0 aan te leveren. Met betrokkenheid vanuit de vakgroep psychiaters is er hard gewerkt aan het aanpassen van het kwaliteitsstatuut van GGMD naar versie 3.0. Daarmee voldoet GGMD aan de wettelijke eisen. Hiermee samenhangend zijn ook voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een nieuw professioneel statuut. Verder was de geneesheer-directeur in 2022 betrokken bij de nog lopende actualisatie van het medicatiebeleid en het spoedprotocol.

Door de geneesheer-directeur wordt er ieder jaar een jaarverslag opgesteld met een beschrijving van de uitvoering van zijn taken en verantwoordelijkheden en een overzicht van zijn observaties en bevindingen op het gebied van kwaliteit van zorg binnen GGMD.

Lerend Netwerk voor regie behandelaren
Het Zorginstituut heeft in het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ 3.0 bepaald dat er een ‘Lerend Netwerk’, een vorm van collegiaal leren, waar gewerkt wordt in een vaste groep, tijdens meerdere bijeenkomsten rond een gezamenlijk thema of casuïstiek, opgezet dient te worden door zorgaanbieders. In zo’n lerend netwerk wordt doelbewust kennis en ervaringen uitgewisseld over een bepaald kennisgebied.

Vanaf januari 2023 moet elke GGZ-instelling een ‘Lerend Netwerk’ hebben. Met het ‘Lerend Netwerk’ komt er één gestandaardiseerde werkwijze voor ‘samen leren en verbeteren’. Binnen GGMD worden alle overlegstructuren in kaart gebracht en herzien in 2023. Het ‘Lerend Netwerk’ wordt hierin meegenomen. Op naar een goede samenwerking en kennisuitwisseling!

Externe HKZ audit
25 juli en 8 en 9 september vond de externe HKZ-audit plaats. Dit was een herbeoordeling. Met heel GGMD hebben we gezorgd voor een goed verloop van deze uitgebreide audit. De auditor sprak haar complimenten uit en vindt dat er professioneel wordt gewerkt binnen GGMD. Er waren 3 (niet-kritische) verbeterpunten:

 • “Professioneel statuut” voor de medewerkers mag nog breder beschreven worden (dit is geen wettelijke verplichting).
 • De jaarlijkse “Directiebeoordeling” krijgt een nieuwe opzet/uitwerking.
 • De werkwijze aantoonbaarheid van de “Informed Consent” van de cliënt kan breder onder de aandacht gebracht worden.

GGMD gaat deze verbeterpunten oppakken en is opnieuw voor drie jaar HKZ gecertificeerd. Dit is een gezamenlijke prestatie en laat zien dat de kwaliteit van zorg op orde is.

Keurmerk basis GGZ
GGMD heeft in 2021 het certificaat Basis GGZ van KiBG behaald. Daarmee hebben we aangetoond aan de normen van het Keurmerk te voldoen en laten we zien dat we ons extra inspannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ.
In 2022 heeft GGMD zich opnieuw gecertificeerd voor dit Keurmerk.

Integraal Zorgakkoord (IZA)
De totstandkoming van het eerste integraal zorgakkoord (IZA) is een belangrijke stap naar passende zorg. Het IZA heeft als doel om de zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) de komende jaren toegankelijk, betaalbaar en doelmatig te houden. Met het zorgakkoord wil VWS de groeiende zorgkosten de komende vier jaar in de hand houden.

In het IZA zijn ook afspraken met de GGZ-sector vastgelegd. Deze afspraken zijn gekoppeld aan uitkomstdoelen op het gebied van wachttijden, laagdrempelige steunpunten, digitale zorg en cruciale GGZ-zorg. Uniek aan het akkoord is verder dat er afspraken zijn gemaakt over preventie en het sociaal domein.

Een belangrijke doelstelling van het IZA voor de GGZ is onder meer de vermindering van het aantal wachtenden en de duur dat deze mensen op zorg moeten wachten (over enkele jaren van 14 naar 5 weken). De wachtlijsten en wachttijden moeten dus fors dalen.

GGMD heeft als specialistische GGZ-speler voor zichzelf al de opgave neergezet van vermindering van wachtlijsten en wachttijd. Daarnaast wordt ingezet op passende zorg, waarbij we efficiënter en effectiever (samen)werken en meer inzetten op digitaal werken, gebruik van EHealth programma’s en de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Maatschappelijk werk met Siska Ursem

In deze video volgen we Siska, een werknemer bij GGMD en werkzaam als maatschappelijk werker. Zo hielp zij o.a. Michael.

Naamgebaar DB-connect

Onderzoek en ontwikkeling

Deelkrachtprojecten
Onder de naam Deelkracht werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen aan één einddoel: een samenleving die ook met een zintuiglijke beperking toegankelijk is. Door verschillende organisaties in de zorg en dienstverlening voor mensen met een zintuiglijke beperking wordt samengewerkt aan het vergroten van de expertise over auditieve en communicatieve beperkingen. Vanuit ZonMW worden deze projecten gefinancierd.

In 2022 werd de eerste periode (2020-2022) afgesloten. In de zomer vond het Deelkracht Kennisfestival plaats. Alle projecten presenteerden hun eigen project en de verwachtten resultaten. In 2023 begint een nieuwe periode (2023-2025).

De projecten worden geleid door organisaties die erkend zijn als ZG-expertorganisatie. GGMD is deelnemer in een aantal deelkrachtprojecten. GGMD participeert in de projecten Doof/SH 18+ en in Doofblind. In 2022 is er onder meer een functionele definitie ontwikkeld van doofblindheid ontwikkeld. Deze bestond nog niet in Nederland, enkel een medische definitie. Deze beschrijft hoeveel verlies in horen en zien iemand heeft. Een functionele definitie doofblindheid beschrijft iemands beperking in horen en zien en wat de beperking betekent voor het dagelijks leven.

Het merendeel van de projecten zijn onderzoeksprojecten maar ook V&K (Voorlichting en Kennisdeling) is ondergebracht in Deelkracht. Op de website van Deelkracht zijn alle projecten terug te vinden, evenals de resultaten van de projecten.

E-Health
In 2022 heeft GGMD een vervolg pilot gedaan met de E-Health modules van Therapieland. Deze pilot was de opvolging van de pilot in 2021.

De pilot van 2022 was tweeledig. Eén groep werkte specifiek met de module voor Tinnitus, de andere groep had een bredere onderzoeksvraag en had alle modules tot haar beschikking. Uit de evaluatie en de statistieken van Therapieland blijkt (opnieuw) dat het gebruik van de modules een forse tijdsinvestering van de behandelaren vraagt. Het kost tijd om het werken met de modules in het algemeen te leren en vervolgens is het ook nodig om de inhoud van de specifieke modules te leren kennen.

Voor sommige cliënten waren de modules aanvullend aan de behandeling en goed bruikbaar, voor andere cliënten waren de modules te ingewikkeld. Het gaat hierbij vooral om de laagtalige cliënten.

Naast de pilot met Therapieland is ook onderzocht of er andere aanbieders zijn die bij de doelgroep van GGMD zouden passen. Daarnaast is er gewerkt met verschillende apps om de behandeling van de cliënten met E-Health te ondersteunen.

In 2023 gaat GGMD verder met het onderzoeken van mogelijke toepassingen van E-Health.

SIAC
Ook in 2022 participeerde GGMD in het SIAC, Samenwerkende Instellingen voor mensen met Auditieve en/of Communicatieve beperkingen. GGMD nam deel aan de overleggen over de verschillende onderwerpen die binnen SIAC in 2022 aan bod zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld het kwaliteitskader en het technisch overleg. Op bestuurlijk niveau vindt er in dit verband ook periodiek overleg plaats.

Inburgering
Sinds januari 2022 worden nieuwkomers in Nederland met een zintuiglijke beperking niet langer automatisch vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Om hen te kunnen laten inburgeren is de eerste stap het leren van het Nederlands. Daarvoor zijn aanpassingen in het lesaanbod nodig. In 2022 is verder gewerkt aan een lespakket in NGT. Dit pakket is nu afgerond en kan geïmplementeerd gaan worden.

Voor iedere nieuwkomer wordt een PIP opgesteld, een Persoonlijk Inburgerings Plan. Daarin wordt ook opgenomen wat iemand nodig heeft om Nederlands te leren en vervolgens te kunnen inburgeren. Daarvoor is een overbruggingsovereenkomst met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) gesloten waarmee gemeenten voor advies en consultatie terecht kunnen bij Koninklijke Visio voor nieuwkomers met een visuele beperking en bij GGMD voor mensen met een auditieve beperking.

DB-connect
DB-connect is hét landelijk informatiepunt voor vragen over beperkt zijn in horen én zien. DB-connect is een samenwerkingsverband van Koninlijke Kentalis, Bartiméus, Koninklijke Visio, Kalorama én GGMD.

Het doel is om alle informatie rondom doofblindheid laagdrempelig en toegankelijk aan te bieden. DB-connect is bereikbaar voor iedereen die informatie of advies zoekt. Wij kunnen mensen wegwijs maken binnen verschillende organisaties. Zo kan de vraagsteller wanneer nodig zelf een keuze maken voor passende vervolghulp.

In 2021 is er een doorontwikkeling gestart binnen DB-connect. Dit is voortgezet in 2022.  Een aantal mijlpalen voor 2022 zijn:

 • Het naamgebaar voor DB-connect officieel erkend door het Gebarencentrum!
 • De website van DB-connect, dbconnect.info, is vernieuwd!
 • Via sociale media is er veel aandacht geweest voor doofblindheid én DB-connect.
 • In samenwerking met Deelkracht is de website ‘Sociale Kaart Doofblindheid’ ontwikkeld. Een gratis digitale wegwijzer waarop het landelijk aanbod van gespecialiseerde ondersteuning voor mensen met een beperking in horen én zien (doofblindheid) te vinden is. 
 • DB-connect was aanwezig op de ZieZo-beurs. Hier is het naamgebaar voor DB-connect officieel gelanceerd

Sociaal ondernemerschap

Dove, slechthorende en horende medewerkers werken samen binnen GGMD. Circa 25% van de medewerkers van GGMD is doof of slechthorend. Dit heeft als meerwaarde dat we ervaringsdeskundigen kunnen inzetten bij de begeleiding en behandeling van onze cliënten. Er zijn drie medewerkers opgeleid als ervaringsdeskundige. Hier zijn we trots op.

De medewerkers van GGMD weten wat het is om doof of slechthorend te zijn. De medewerkers spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in. We streven ernaar dat alle (zorg)medewerkers gebarentaal leren. Nieuwe collega’s volgen een cursus Dovencultuur.

We zetten maximaal in op eigen regie en veerkracht. Dat geldt niet alleen voor onze medewerkers maar ook voor de cliënten. De medewerkers van GGMD ondersteunen en geven handvatten aan cliënten zodat zij vanuit een stevige basis kunnen leven. Samen zorgen we ervoor dat een cliënt kan omgaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die het leven met zich meebrengt.

Een ander voorbeeld van sociaal ondernemerschap is de samenwerking die we in 2022 zijn aangegaan met de Efteling. We hebben de medewerkers van de Efteling getraind, zodat zij meer bewust zijn van hoe ze dove en slechthorende bezoekers een onvergetelijke dag kunnen bezorgen. De Efteling betrekt de doelgroep bij het ontwikkelen en toegankelijk maken van het park. Zij zijn hierin al jaren een koploper. Door nu ook te focussen op dove en slechthorende mensen kunnen nog meer mensen gewoon meedoen. 

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Lieke Jansen
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster