GGMD in beeld en getal

In het overzicht op deze pagina wordt GGMD in beeld en getal toegelicht. We willen hiermee de belangrijkste resultaten die in 2021 zijn behaald laten zien.

1 opleidingsplek per jaar voor een GZ-psycholoog in de volwassenenzorg.

50 medewerkers zijn in 2021 ingestroomd bij GGMD. Dit betekent een groei van 20 medewerkers. Deze groei van medewerkers vond plaats binnen de zorgverlening.

Bijna 60% van de zorgmedewerkers werkt als maatschappelijk werker of woonbegeleider binnen de Volwassenzorg. 20% van de zorgmedewerkers werkt binnen Kind & Jeugd en 80% van de zorgmedewerkers werkt binnen de Volwassenzorg.

GGMD streeft ernaar dat 25% van haar medewerkers zelf een auditieve beperking heeft. Hiermee weet GGMD wat het is om doof of slechthorend te zijn. Het percentage medewerkers met een auditieve beperking ligt op 26%. 

De gemiddelde leeftijd van het personeel in loondienst is 44,3 jaar.

GGMD in beeld en getal

Feiten & cijfers

In het overzicht op deze pagina wordt GGMD in beeld en getal toegelicht. We willen hiermee de belangrijkste resultaten die in 2021 zijn behaald laten zien.

Kerngetallen cliënten

Verdeling clienten 2021 per doelgroep

Percentageverdeling clienten 2021 per doelgroep

Instroom clienten 2021 per doelgroep

Aantallen verdeling leeftijdsgroep GGMD

Kerngetallen/cijfers medewerkers

(peildatum is 31-12-2021)

Opleidingsplaatsen GZ psychologen volwassenzorg

1 opleidingsplek per jaar.

Aantal ervaringsdeskundigen

Er zijn drie medewerkers binnen GGMD opgeleid om andere medewerkers binnen GGMD te begeleiden en coachen over de wijze waarop ze hun kennis en ervaring (dus hun eigen ervaringsdeskundigheid) professioneel kunnen inzetten tijdens de begeleiding en behandeling van cliënten.

Aantal medewerkers

We zien voor het eerst sinds jaren weer een stijging van medewerkers in loondienst. In 2021 groeide GGMD met 20 medewerkers in loondienst. 31 december 2021 heeft GGMD 198 medewerkers in loondienst, met een gezamenlijk FTE van 146,70.

Aantal medewerkers PIL en PNIL

92% van onze medewerkers is in loondienst bij GGMD (PIL, Personeel in loondienst). 8% is als ZZP’er of via detachering aan ons verbonden (PNIL, Personeel niet in loondienst).

Uitstroom

In 2021 hebben 30 medewerkers PIL GGMD verlaten. Dat is 15% van het personeel in loondienst. Dit percentage ligt hoger dan ons streven is (streven was maximaal 10% uitstroom), maar lager dan het uitstroompercentage van de jaren ervoor. Met medewerkers die vertrekken houden we exitgesprekken. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om GGMD verder te verbeteren.

Uitstroom per functie

Instroom

50 medewerkers in loondienst zijn in 2021 ingestroomd bij GGMD. Dit betekent een groei van 20 medewerkers. Deze groei van medewerkers vond plaats binnen de zorgverlening.

Instroom per functie

Jaap van Ewijk

Jaap is plotsdoof en lid van de cliëntenraad. Kijk de video voor zijn verhaal en hoe hij zich inzet om GGMD op de kaart te zetten.

Functies binnen de zorg

Bijna 60% van de zorgmedewerkers werkt als maatschappelijk werker of woonbegeleider binnen de Volwassenzorg. 20% van de zorgmedewerkers werkt binnen Kind & Jeugd en 80% van de zorgmedewerkers werkt binnen de Volwassenzorg.

Aantal medewerkers met een auditieve beperking

GGMD streeft ernaar dat 25% van haar medewerkers zelf een auditieve beperking heeft. Hiermee weet GGMD wat het is om doof of slechthorend te zijn. Onder de slechthorende medewerkers worden alleen die medewerkers geteld, die een schrijftolk nodig hebben in groepsbijeenkomsten. Licht gehoorverlies wordt dus niet meegeteld. Het percentage medewerkers met een auditieve beperking ligt op 26%. 

Het merendeel van de medewerkers met een auditieve beperking werkt in een zorgfunctie, en dan met name gericht op maatschappelijke dienstverlening. We zien in 2021 een lichte stijging in het aantal medewerkers met een auditieve beperking binnen de niet-zorgfuncties.

Indeling in verschillende leeftijdsgroepen

De gemiddelde leeftijd van het personeel in loondienst is 44,3 jaar. 82% van het personeel in loondienst is 55 jaar of jonger. 18% is ouder dan 55 jaar.

Over de jaren heen zien we dat de gemiddelde leeftijd ongeveer gelijk blijft. Het aantal medewerkers boven de 55 daalt voor het eerst (de jaren ervoor steeg dit aantal licht).

% PIL naar leeftijdsgroep

Verzuim

Doelstelling van GGMD is een verzuimpercentage van maximaal 5%. In 2020 lag dit percentage op 5,31%. Doel was dit percentage in 2021 verder te verlagen. Dit is echter, mede door COVID, niet behaald. Het cumulatief verzuimpercentage van GGMD in 2021 ligt op 6,64%. Oorzaken van ziekmeldingen mogen niet geregistreerd worden. Hoe groot het percentage coronagerelateerde ziekmeldingen is, is daarom niet bekend.

Kwaliteit

Calamiteiten gemeld bij de IGJ: 0

Klachten ontvangen en afgehandeld: 9

CTO

Er zijn tot medio januari 2022, 290 CTO-vragenlijsten ingevuld over de zorg/begeleiding van GGMD in 2021. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,5.  

Financiële kerncijfers

In het verslagjaar is een resultaat behaald van 898k (begroot 516k).

  • De bedrijfsopbrengsten zijn uitgekomen op 16.448k

  • De bedrijfskosten bedroegen 15.537k

  • Het eigen vermogen is toegenomen van 3.841k (2020) tot 4.739k in 2021

De jaarrekening 2021 is hier te vinden.

ga terug

ga verder

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster