Terugblik op 2021

Het gaat goed met GGMD. De organisatie is in een rustiger vaarwater gekomen en er is in 2021 een aantal ontwikkelingen in gang gezet en mooie resultaten behaald.

Strategietraject 2021
In 2021 zijn we gestart met een ontwikkeltraject om te bepalen wat voor organisatie we in de toekomst willen zijn. Aan dit traject hebben zorgprofessionals, managers en staf deelgenomen.

De kernwaarden Vernieuwend, Samenwerkend, Ondernemend en Professioneel keren vanaf 2022 steeds meer terug in de activiteiten van GGMD.

De coronacrisis heeft ons, medewerkers en cliënten, behoorlijk op de proef gesteld. De coronacrisis heeft de mogelijkheden van GGMD om de zorg anders vorm te geven een flinke impuls gegeven.

Onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering was de implementatie van het zorgprestatiemodel (ZPM).

Het M&O-beleid van GGMD is erop gericht medewerkers optimaal te laten presteren in een veilige en inspirerende werkomgeving. In 2021 is hier op verschillende vlakken aan gewerkt.

De werkenbij-pagina is nu live. Sollicitanten hebben nu een beter overzicht van de openstaande vacatures en de sollicitatieprocedure voldoet aan de AVG. 

GGMD heeft in 2020 de erkenning ontvangen als praktijkopleiding instelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog

Binnen GGMD communiceren we in zowel Nederlandse Gebarentaal als het gesproken Nederlands.

In de tweede helft van het jaar is een medewerker PR en Voorlichting gestart ter ondersteuning van de Adviseur Marketing en Communicatie. Dit is een dove collega. De interne communicatie is hierdoor aanzienlijk verbeterd.

GGMD was aanwezig bij Werelddovendag. We brachten een magazine uit en haalden het HKZ-certificaat en het keurmerk Basis-GGZ, we participeerde in SIAC en werkten aan Deelkracht-projecten. We startten met e-health en bereidden ons voor op de aanpassing van de wet inburgering.

Terugblik op 2021

Het gaat goed met GGMD. De organisatie is in een rustiger vaarwater gekomen en er is in 2021 een aantal ontwikkelingen in gang gezet en mooie resultaten behaald.

Strategietraject 2021

In 2021 zijn we gestart met een ontwikkeltraject om te bepalen wat voor organisatie we in de toekomst willen zijn. Aan dit traject hebben zorgprofessionals, managers en staf deelgenomen. De kennis- en gedachtenuitwisseling die plaatsvond is waardevolle inbreng voor het vormgeven van de toekomst van GGMD. Er zijn workshops voor MT-leden en professionals georganiseerd. Het informeren van de hele organisatie gebeurt via een maandelijks online strategiecafé Het uiteindelijke doel hiervan is tot een dialoog komen over de strategie en toekomst van GGMD. Alle collega’s kunnen en mogen hieraan deelnemen.

Een resultaat van het ontwikkeltraject is het vaststellen van de vier nieuwe kernwaarden van GGMD:

Klik op de icoontjes voor meer informatie.

Deze kernwaarden keren vanaf 2022 steeds meer terug in de activiteiten van GGMD. De kernwaarden worden ook onderdeel van bijvoorbeeld de functieomschrijvingen en competentieprofielen van medewerkers.

Het strategietraject loopt door in 2022. Eerst richten we ons op het aanbrengen van een stevig fundament (de basis op orde). We maken hiermee een pas op de plaats. Dat is nodig om daadwerkelijk stappen vooruit te kunnen zetten. Hierover leest u meer in hoofdstuk 5.

Impact coronacrisis

De coronacrisis heeft ons, medewerkers en cliënten, in 2020 en 2021 behoorlijk op de proef gesteld. De coronacrisis heeft de mogelijkheden van GGMD om de zorg anders vorm te geven een flinke impuls gegeven. Een deel van de begeleiding en behandeling leent zich prima voor het online werken/beeldbellen. We zetten deze e-Health meer in bij de behandeling van cliënten en e-Learning bij scholing en deskundigheidsbevordering van medewerkers.
De ontwikkelingen rondom het coronavirus leidden er ook toe dat we steeds meer vanuit huis werken. GGMD wil haar medewerkers hier goed in faciliteren. In 2021 is er daarom een thuiswerkreglement en een thuiswerkovereenkomst opgesteld. De verwachting is dat corona in 2022 nog steeds impact heeft op onze dienstverlening.

Gezonde bedrijfsvoering

Sinds 2020 is er meer rust en stabiliteit in de bedrijfsvoering aan het ontstaan bij GGMD. We hebben een mooi positief resultaat in zowel 2020 als 2021. Uit een analyse in het vierde kwartaal in 2021 bleek dat de bedrijfsvoeringprocessen nog niet voldoende op orde zijn. In 2021 zijn de eerste verbeterstappen gezet en werken we naar een versteviging en professionalisering van de bedrijfsvoering binnen GGMD. In 2022 gaan we hiermee verder, zodat er medio 2022 sprake is van een beheerste bedrijfsvoering en een verbetering van de interne controle, ook in relatie tot het primaire proces.

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering was de implementatie van het zorgprestatiemodel (ZPM). Dit model is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg. 2021 was een simulatiejaar en een voorbereidingsjaar. Onder begeleiding van twee extern deskundigen is er binnen GGMD in 2021 gewerkt om het ZPM voor 1 januari 2022 te implementeren en medewerkers te scholen in de nieuwe manier van werken. Dat is gelukt. Begin 2022 vindt er een evaluatie plaats en wordt bekeken of en waar de medewerkers nog extra ondersteuning nodig hebben. 

Medewerker- en organisatieontwikkeling (M&O)

Deskundige en gemotiveerde medewerkers zijn de spil van GGMD. Met passie en betrokkenheid zorgden zij ook in 2021 weer voor een hoog niveau van zorg aan de cliënten.

Het M&O-beleid van GGMD is erop gericht medewerkers optimaal te laten presteren in een veilige en inspirerende werkomgeving. In 2021 is hier op verschillende vlakken aan gewerkt. Zo wordt de inwerkperiode van nieuwe medewerkers nu standaard geëvalueerd en is er een basis gelegd voor een nieuwe gesprekscyclus met medewerkers. We zijn gestart met het opzetten van een GGMD-academie, een digitale leeromgeving waarin medewerkers beter zicht houden op de eigen vaardigheden en die van het team als geheel. Via deze leeromgeving kunnen medewerkers zich aanmelden voor interne scholingen en hun interesses kenbaar maken.

Om de arbeidsmarktcommunicatie en de werving verder te professionaliseren is er een aparte wervingswebsite (werkenbijggmd.nl) opgezet. Deze website is direct gekoppeld aan het personeelsinformatiesysteem, waardoor het proces vanaf de sollicitatie tot aan de indiensttreding in een systeem wordt bijgehouden.

Sollicitanten hebben nu een beter overzicht van de openstaande vacatures en de sollicitatieprocedure voldoet nu aan de AVG. De werkenbij-pagina is in januari 2022 gelanceerd. De website is onder de aandacht gebracht via een reclame op de bussen in de regio Zoetermeer in december 2021.
Tot slot is in 2021 gestart met Strategische Personeelsplanning, waarbij samen met de managers gekeken is naar de teams, naar talenten, en naar achterblijvers. Doel hiervan is geweest om talenten meer ruimte te geven en met achterblijvers afspraken te maken over groei en/of uitstroom. 

GGMD als praktijkopleiding instelling

GGMD heeft in 2020 de erkenning ontvangen als praktijkopleidinginstelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog. GGMD wil graag postmaster-psychologen en pedagogen opleiden tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) zoals benoemd in de wet BIG. Binnen de volwassenzorg bestaat sinds 2021 binnen GGMD één opleidingsplaats. Binnen het onderdeel Kind & Jeugd willen we ook een opleidingsplaats creëren.

De praktijkopleiders voor GZ-psychologen binnen GGMD zijn verantwoordelijk voor de organisatie en voortgang van het leertraject van de leerling. Er is een hoofdopleider aangewezen die verantwoordelijk is voor de toelating van kandidaten tot de opleiding en voor de inhoud en kwaliteit van de opleiding.

Mijke Slagman

“Ik kan niet alles zelf, ik ben meer gaan denken in samenwerkingen.”

GGMD biedt een opleidingsplaats voor GZ-psychologie. Dat leek Mijke Slagman wel wat. In deze video vertelt ze dat ze daarvoor niet zomaar werd aangenomen. 

Sprekersacademie GGMD

GGMD wil graag meer kennis van buitenaf gebruiken om de zorg- en dienstverlening continu te verbeteren. Daarom zijn we in de zomer van 2021 gestart met de Sprekersacademie. Iedere maand wordt door een (interne of externe) expert een webinar verzorgd over de begeleiding en behandeling van onze cliënten of over zorginnovatie. De sprekers die worden uitgenodigd worden aangedragen door medewerkers van GGMD. Omdat er enthousiast wordt gereageerd op de Sprekersacademie en de opkomst iedere keer zeer goed is, gaan we hiermee door in 2022. 

Tweetaligheid GGMD

Tweetaligheid heeft in 2021 veel aandacht gehad. Met tweetaligheid wordt bedoeld dat je binnen GGMD kan communiceren in zowel het gesproken Nederlands als in de Nederlandse gebarentaal (NGT). Binnen GGMD werken dove en slechthorende medewerkers in de zorg en op staf- en managementfuncties. Het percentage medewerkers met een auditieve beperking is eind 2021 26%.
In 2021 is er een projectgroep samengesteld met dove, slechthorende en horende medewerkers. Zij buigen zich over de vraag wat GGMD moet doen om echt tweetalig te zijn.
Daarnaast is er in 2021 een docent aangenomen om de gebarentaalvaardigheid van onze medewerkers op peil te houden. Ook zijn er drie mensen met een gehoorbeperking opgeleid als ervaringsdeskundige.

Communicatie

Marketing en communicatie is onmisbaar voor het uitdragen van onze boodschap en het versterken van onze positionering. In 2021 is er meer aandacht gekomen voor de interne communicatie. Zo is de nieuwsbrief vervangen door een intranet GGMD-Nieuws en wordt er iedere twee weken een video van de bestuurder verspreid onder de medewerkers. Beiden worden aangeboden in Nederlands en NGT.
In de tweede helft van het jaar is een medewerker PR en Voorlichting gestart ter ondersteuning van de Adviseur Marketing en Communicatie. Dit is een dove collega. Dit heeft ervoor gezorgd dat we voor onze communicatie geen externe tolken meer hoeven in te zetten maar een eigen medewerker die gebaarvaardig is. Collega’s reageren hier zeer positief op. De interne communicatie is hierdoor aanzienlijk verbeterd.

In 2021 is er gewerkt aan de zichtbaarheid van GGMD naar de buitenwereld. We willen graag onze bekendheid vergroten. Hiervoor kunnen we wel wat publiciteit gebruiken. Om die reden zijn we in 2021 actief geweest op verschillende sociale media. Onze profielen op social media, Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter worden steeds beter bezocht.

Ook worden we vaker benaderd door de pers. Een voorbeeld hiervan is het interview van Omroep Houten met een van onze dove medewerkers.

We hadden ambitieuze plannen om bij evenementen aanwezig te zijn. Door de coronacrisis waren er echter weinig evenementen. GGMD was wel aanwezig bij Werelddovendag in Utrecht. De stand werd bemand door collega’s uit heel Nederland. Dit is een mooi voorbeeld van een samenwerking van collega’s van verschillende locaties en met verschillende functies.

Bij het Congres Partners in Verstaan is door twee collega’s een workshop gespreks-ondersteunend tekenen gegeven. In het werken met kinderen en jongeren met een auditieve of communicatieve beperking, is visuele ondersteuning op papier een belangrijke aanvulling tijdens gesprekken.

G.Hoor Magazine

Begin januari 2021 is de eerste editie van het magazine G.Hoor naar cliënten, collega’s en professionele relaties verstuurd. De punt ter vervanging van de e in de titel van het blad staat voor de gehoorbeperking. De naam van het blad wordt dus uitgesproken als Gehoor. Het is een blad over de wereld van GGMD. Hierin staan interviews met cliënten en behandelaars en informatie over onze organisatie. Het is gemaakt door en voor dove en slechthorende mensen. Met het blad geven we de buitenwereld een kijkje in het belangrijke werk dat we doen. Op deze eerste editie hebben we veel positieve reacties ontvangen. Dit heeft geleid tot een tweede editie die begin 2022 is uitgebracht.

Continuering HKZ certificaat

11 November vond de externe HKZ-audit plaats. Dit was de laatste audit van de driejarige auditcyclus. Met heel GGMD hebben we gezorgd voor een uitstekend verloop van deze audit. Er was één, niet-kritisch, punt om te verbeteren. Het behouden van het keurmerk is een gezamenlijke prestatie en laat zien dat de kwaliteit van zorg op orde is.

Keurmerk Basis GGZ

De wens van GGMD om in 2021 het certificaat Basis GGZ van KiBG te behalen is in vervulling gegaan. GGMD heeft aangetoond aan de normen van het Keurmerk 2021 te voldoen. We laten daarmee zien dat we ons extra inspannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ. Het Keurmerk is één jaar geldig. In 2022 wil GGMD zich opnieuw certificeren voor dit Keurmerk.

Kwaliteitstatuut GGZ

Het nieuwe Landelijke Kwaliteitsstatuut wordt per 1 januari 2022 ingevoerd voor de GGZ.

Dit Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de zorg voor de individuele cliënt in de curatieve GGZ te organiseren. GGMD beschikt op dit moment over een kwaliteitsstatuut. Dit statuut moet medio 2022 aangepast zijn aan het nieuwe landelijke kwaliteitsstatuut. In 2021 zijn de voorbereidingen hiervoor al getroffen.

Doel van het nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut is verbetering van de zorg voor cliënten in de GGZ door een goede rol- en taakverdeling van de verschillende zorgverleners, en deze zorg transparanter te maken voor cliënten.

FIT (Feedback Informed Treatment)

FIT is het routinematig en gestructureerd vragen om feedback aan cliënten waarbij de uitkomsten gebruikt worden om de hulpverlening (vroeg)tijdig bij te sturen en beter te laten aansluiten bij de (individuele) cliënt. Het heeft als doel de kwaliteit en effectiviteit van de hulpverlening te verbeteren. Binnen GGMD wordt er al enkele jaren gewerkt volgens deze methode, met name binnen de GGZ. In 2021 is er een pilot opgezet voor álle financieringsstromen binnen GGMD om te onderzoeken of en hoe FIT geïmplementeerd kan worden. Na de exploratiefase is de installatiefase gestart waarbij een training is ontwikkeld om medewerkers te trainen zodat zij FIT in kunnen zetten en ervaring op kunnen doen in de praktijk. Wanneer alle data en knelpunten in kaart zijn gebracht, kan het besluit worden genomen of FIT voor alle financieringsstromen geschikt is. Op basis hiervan kunnen aanbevelingen volgen om de volgende fase te starten: de initiële implementatie. Hierin leren alle medewerkers volgens deze werkwijze te werken.

SIAC

Ook in 2021 participeerde GGMD in SIAC. SIAC staat voor de Samenwerkingen Instellingen voor mensen met Auditieve en/of Communicatieve beperkingen. Deze instellingen bieden zorg- en dienstverlening aan de doelgroepen doof, slechthorend, doofblind en taalontwikkelingsstoornis. De missie van SIAC is het bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige, vraaggestuurde zorg- en dienstverlening voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

In de bestuursoverleggen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • het Kwaliteitskader,
 • de raamovereenkomst Jeugdwet en WMO,
 • de raamovereenkomst Inburgering,
 • het systematisch vastleggen van interventies en
 • hulpmiddelen en de evaluatie van de lessen die in de coronatijd geleerd zijn met digitaal werken.

Deelkrachtprojecten

Vanuit ZonMW worden verschillende projecten in de Zintuigelijke Gehandicaptenzorg (ZG) gefinancierd. De projecten worden geleid door organisaties die erkend zijn als ZG-expert organisatie. GGMD is niet erkend maar is deelnemer in een aantal deelkrachtprojecten waaronder de projecten Doof/SH 18+ en in Doofblind. Het merendeel van de projecten zijn onderzoeksprojecten maar ook V&K (Voorlichting en Kennisdeling) is ondergebracht in Deelkracht.
In 2022 gaan de driejarige projecten hun laatste jaar in. Uitkomsten worden dus steeds meer bekend en er zullen een aantal producten opgeleverd worden. De uitkomsten en resultaten van de projecten zijn te vinden op de website van Deelkracht en een deel daarvan wordt ook op het kennisplein van Vilans gepubliceerd. In 2022 worden nieuwe projectvoorstellen voor de volgende drie jaar opgesteld.

E-Health

In 2021 heeft GGMD een pilot gedaan met de E-Health modules van Therapieland. Het doel van de pilot was om te onderzoeken in hoeverre de modules bruikbaar zijn voor cliënten die gebarentaal (NGT) als eerste taal hebben en Nederlands als tweede taal. Een significant deel van de cliënten van GGMD beheerst immers NGT.
De uitkomst is dat de modules voor vrijwel alle gebarentaalgebruikers te talig zijn, te veel auditief gericht en te weinig visueel. Maar ook bleek dat de cliënten die Nederlands als eerste taal hebben, baat hebben bij de inzet van E-Health. Daarom wordt de pilot in 2022 vervolgd met een andere onderzoeksvraag die zich richt op deze groep cliënten.

Inburgering

In voorbereiding op de aanpassing van de Wet Inburgering, waarbij mensen met een zintuiglijke beperking niet automatisch een vrijstelling krijgen maar door gemeenten gefaciliteerd worden om te kunnen inburgeren, is een project van start gegaan. In dit project werken GGMD, Kentalis en Swedoro (Stichting Welzijn Doven Rotterdam) samen aan het ontwikkelen van lesmateriaal voor dove en slechthorende nieuwkomers. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld. De wet is per 1 januari van kracht geworden. Het lesmateriaal is klaar maar door Corona is er vertraging opgelopen. Medio 2022 wordt dit afgerond. In de tussentijd zijn organisaties in de ZG wel beschikbaar voor consultatie en advies.

Onderzoek HHM

Bureau HHM heeft in het kader van het onderzoeksprogramma JZOJP door ZonMW in 2021 voor GGMD en de samenwerkingspartners in Noord-Nederland de stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kinderen en jongeren met een auditieve beperking en de zorg die aan hen geboden wordt in regio Noord-Nederland in beeld gebracht. Dit was een vervolg op een eerder onderzoek in deze regio onder volwassenen. De geboden zorg, knelpunten en hiaten in het zorgaanbod en mogelijke oplossingsrichtingen zijn in kaart gebracht.

Op 20 september heeft er een (digitale) regiobijeenkomst met professionals van GGMD, een aantal ketenpartners, de gemeente en ouders van kinderen plaatsgevonden om de resultaten van het onderzoek met elkaar te bespreken. De bijeenkomst was geslaagd en heeft geleid tot een goede dialoog en aanknopingspunten in het kader van regionale samenwerking.

ga terug

ga verder

 • Er is ruimte voor initiatief, nieuwe ideeën en zelfstandig handelen;
 • We verbeteren continu onze dienstverlening;
 • Op basis van onze ervaringen ontwikkelen we ons verder;
 • Wij investeren in onderzoek en de ontwikkeling van behandelmethoden;
 • Met nieuwe technologie werken we efficiënter en stimuleren we de eigen regie van de cliënten.
 • De cliënt en diens netwerk zijn aan zet;
 • We werken multidisciplinair om de cliënt de optimale zorg te bieden;
 • We werken samen: met de cliënt, met elkaar en met onze (keten)partners;
 • We zijn een spin in het web in de samenwerking met (keten)partners;
 • We delen graag onze kennis en ervaring met anderen;
 • Iedereen wil onze partner zijn.
 • We focussen op ons kernaanbod, zo weten cliënten waarvoor ze bij ons terechtkunnen;
 • We dragen onze boodschap en expertise uit en zijn zo zichtbaar in de markt;
 • We hebben het lef om nieuwe wegen te verkennen en weten welke kansen en ontwikkelingen er zijn;
 • We durven keuzes te maken in ons aanbod;
 • We zijn daadkrachtig, nemen verantwoordelijkheid en ervaren eigenaarschap.
 • Wij zijn deskundig, bekwaam, gedreven en betrouwbaar. Zo staan we ook bekend;
 • We zijn een tweetalige organisatie en gaan altijd voor het beste resultaat;
 • We inspireren en maken het verschil;
 • Medewerkers komen tot bloei; talenten worden benut en gewaardeerd;
 • We zijn een lerende organisatie;
 • We werken en communiceren transparant en efficiënt.

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept

Uitvoering

Videoproductie

Nederlandse Gebaren 

Martin Mojet

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

Colofon

Hoofdredactie:

Marijn Krijger

Marketing & Communicatie GGMD

Concept en uitvoering

Videoproductie

Script NGT

Mariska Bijsterveld

Nederlandse Gebaren 

Lieke Vlasveld

Met dank aan:

Hetty van Oldeniel
Kim Hoeks

contact

sluit venster